DECRET 184/2001, de 26 de juny, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

184/2001, de 26 de juny, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre.

El Decret 79/2001, de 6 de març, crea la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i preveu que abans de l'1 de gener de 2002 s'adoptin les disposicions reglamentàries adients per tal que els departaments de l'Administració de la Generalitat adeqüin la seva estructura territorial a la nova situació que en deriva.

En compliment de la disposició final primera del Decret esmentat, es crea la Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre, amb la finalitat d'adequar l'estructura territorial del Departament, per tal de facilitar la prestació dels serveis administratius als ciutadans de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació, àmbit territorial i seu

1.1 Es crea la Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

1.2 La Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre té la seva seu a Tortosa.

Article 2

Dependència orgànica i funcional

La Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre depèn orgànicament de la Secretaria General i, en relació amb l'exercici de les seves funcions, de la direcció general corresponent.

Article 3

Delegat territorial

3.1 Al capdavant de la Delegació Territorial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre hi ha un delegat territorial amb nivell assimilat a subdirector general. La provisió del càrrec de delegat territorial es fa entre funcionaris de carrera mitjançant convocatòria pública i pel sistema de lliure designació.

3.2 El delegat territorial té com a funcions exercir la representació del Departament davant totes les autoritats i organismes del seu àmbit territorial; dirigir i impulsar, coordinar i supervisar el funcionament de la Delegació Territorial; adoptar les mesures...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA