DECRET 222/1996, 12 de juny, dels equipaments cívics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els equipaments cívics que es regulen en la present disposició cobreixen necessitats socials a les quals calia donar respostes específiques.

Aquests equipaments tot i que existeixen des de fa alguns anys, s'han implantat progressivament d'acord amb la demanda social, però no s'havia abordat encara la tasca de procedir a la seva estructuració independent d'altres serveis de caire cívic i, en conseqüència, convenia dotar-los també d'una regulació pròpia.

La novetat de les actuacions amb la incorporació de plantejaments nous derivats dels usos socials va aconsellar la verificació de la necessitat i utilitat dels equipaments, així com l'observació directa del seu funcionament quotidià, abans de configurar-los com disposa el present Decret.

Una característica comuna a tots els equipaments cívics és la seva implantació en el teixit associatiu al qual donen suport. Tant les ludoteques com els hotels d'entitats i els casals també tenen una finalitat comuna que és contribuir a fer un país de qualitat.

Per tant, atès el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent, a proposta del conseller de Benestar Social, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

Objecte L'objecte d'aquest Decret és establir el règim jurídic bàsic dels equipaments cívics del Departament de Benestar Social.

Article 2

Classes Constitueixen equipaments cívics els següents: ludoteques, hotels d'entitats i casals.

Article 3

Adscripció Els equipaments cívics del Departament de Benestar Social estan adscrits a la Direcció General d'Acció Cívica, la qual exerceix les funcions de direcció, supervisió i coordinació d'aquests, així com de dotar-los del que necessiten segons el servei que presten i la població a la qual es dirigeixen.

Article 4

Prestació dels serveis en els equipaments cívics 4.1 Els serveis dels equipaments cívics es poden prestar de la manera següent:

  1. De forma conjunta o separada, segons les necessitats de la població a la qual es dirigeixen.

  2. Amb altres entitats públiques o privades. En aquest supòsit, hauran de quedar clarament definits els béns patrimonials que aporta el Departament de Benestar Social, així com els criteris d'aquesta relació.

  3. Integradament amb serveis socials, de formació d'adults o d'altres, del Departament de Benestar Social.

Article 5

Creació dels equipaments cívics 5.1 Els de titularitat del Departament de Benestar Social es crearan per Resolució del conseller. 5.2 Els de titularitat conjunta amb altres administracions públiques es crearan per conveni interadministratiu, en el qual constin les aportacions de cada part, i també les obligacions per al seu manteniment.

Capítol 2 Ludoteques

Article 6

Concepte de ludoteca 6.1 A l'efecte d'aquest Decret són ludoteques els espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, educativa, cívica, social i cultural que elaborin i portin a terme un projecte formatiu i que tinguin com a objectiu principal col·laborar en el desenvolupament integral de la persona a través del joc, per la qual cosa estan dotades d'un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics. 6.2 No són ludoteques les sales de jocs d'atzar, apostes, sorteigs, rifes, tómboles, combinacions aleatòries i en general totes aquelles instal·lacions on es realitzin activitats en què s'aventurin diners o altres objectes econòmics avaluables sobre els resultats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA