DECRET 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada.

Data d'entrada en vigor:23 de juliol de 2011
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada.

Preàmbul

L'Estatut de Catalunya proclama la protecció dels infants com a principi rector que ha d'orientar totes les polítiques públiques a Catalunya. D'acord amb l'apartat tercer de l'article 40 de l'Estatut, en totes les actuacions portades a terme pels poders públics o per institucions privades el interès superior de la infància ha de ser prioritari. Fins i tot el mateix Estatut estableix com a dret dels i de les menors el fet de rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de la seva personalitat i el seu benestar en el context familiar i social.

D'altra banda, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, defineix com a principis informadors de les mesures de suport a la infància i a l'adolescència la integració de la seva perspectiva i la garantia del seu interès superior en l'exercici de les competències autonòmiques i locals, integració i garantia que han d'estar presents en les actuacions dels poders públics com de les persones que n'exerceixen la pàtria potestat, la tutoria o la guarda i dels educadors i les educadores. A més, estableix el mandat a l'Administració de la Generalitat de fomentar, complementar i substituir, quan calgui, el paper de la família com a factor fonamental i medi natural per al desenvolupament dels i de les infants i adolescents, i dedicar una atenció especial a les situacions familiars especials que poden agreujar la seva vulnerabilitat.

La Convenció dels Drets de l'Infant de Nacions Unides, signada el 20 de novembre de 1989 i ratificada per l'Estat espanyol el 30 de novembre de 1990, determina a l'apartat tercer del seu article 9 que els estats membres han de respectar el dret del infant separat d'un dels seus progenitors o d'ambdós a tenir-hi relacions personals i contacte directe amb tots dos regularment, tret que això vagi en contra del seu interès primordial.

En aquesta línia, el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 911/VI, sobre el foment de la implantació de punts de trobada familiar, per la qual s'instava el Govern a elaborar un pla d'actuació per afavorir i fomentar la implantació de punts de trobada familiar en el territori de Catalunya.

Posteriorment, com a concreció d'aquesta Resolució, el Govern va aprovar l'Acord de 14 de juny de 2005, pel qual es va crear el Servei de punt de trobada, configurat com un servei públic l'objectiu del qual és garantir la protecció del interès primordial de l'infant durant l'exercici dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert en resolució judicial, preferentment per separació, divorci, dissolució o nul·litat matrimonial, o en els supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública. L'Acord esmentat va atribuir l'organització, administració i gestió d'aquest servei al Departament de Benestar i Família, actualment Benestar Social i Família, mitjançant la Secretaria de Famílies i d'Infància, actualment Secretaria de Família.

Els articles 54 i 61 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, configura els serveis tècnics de punt de trobada com un servei públic integrat a la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral, la creació, titularitat, competència, programació, prestació i gestió del qual correspon a l'Administració de la Generalitat, en col·laboració amb els ens locals. Tanmateix, també preveu la possibilitat que els ens locals prestin i gestionin aquests serveis mitjançant els instruments i en els termes que preveu el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Recentment han estat aprovades dues normes civils que aporten nous enfocaments a la conceptualització dels serveis tècnics de punt de trobada: la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, que situa els punts de trobada en els drets de relació i convivència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que situa els punts de trobada com un dels instruments per a la supervisió de relacions personals en situació de risc.

D'altra banda, cal tenir en consideració els beneficis que comporta el fet de facilitar l'accés a la mediació, per tal que les persones en conflicte puguin construir, de manera consensuada, els seus propis acords sobre el règim de comunicació que sigui més adequat a la seva realitat i a les necessitats dels seus fills. Per tal de fer possible l'aplicació de la mediació en aquestes temàtiques, la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, estableix en el seu article 2.1.f) que la mediació familiar comprèn de manera específica els conflictes relatius a la comunicació i a la relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l'àmbit familiar.

Així mateix, el llibre segon del Codi civil de Catalunya, a l'article 233-9.3, té en compte la mediació familiar referida a la solució de les diferències que resulta de l'aplicació del pla de parentalitat que pot incloure l'acord sobre la utilització del punt de trobada.

Atesa l'experiència d'aquests tres anys de funcionament d'aquest servei, i d'acord amb la disposició final primera de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials;

De conformitat amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Havent tingut en compte el contingut essencial del Dictamen 361/10 de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller de Benestar Social i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte regular els serveis tècnics de punt de trobada.

Article 2

Finalitat

Els serveis tècnics de punt de trobada treballen per a la normalització de l'exercici dels drets de relació i comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de conflictivitat, sempre que sigui possible i d'acord amb l'evolució de l'infant.

En aquest sentit, mentre la situació de conflictivitat existeixi, cal garantir als i a les menors el seu dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, tot vetllant pel seu benestar emocional i preservant-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, i en especial de la violència masclista, d'acord al que estableix l'article 233-13.2 del Codi civil de Catalunya.

Article 3

Funcions

3.1 Són funcions dels serveis tècnics de punt de trobada:

  1. Facilitar la visita del o de la menor amb el progenitor o progenitors no custodis i/o la família extensa.

  2. Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades per a l'exercici dels drets de relació i de comunicació amb els fills i les filles.

  3. Tractar de minimitzar les repercussions negatives mentre duri la situació.

  4. Informar sobre l'existència d'instruments específics per treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i/o altres mètodes de resolució de conflictes, les seves característiques i avantatges, i facilitar el suport necessari per acollir-se a aquestes alternatives, sempre que sigui possible, per tal de que en el futur puguin gaudir de la relació sense necessitat d'utilitzar el Servei.

  5. Informar regularment als òrgans de derivació de l'evolució del règim de visites, de les incidències que es puguin produir i, si escau, fer propostes sobre l'exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles acordat.

3.2 El Servei tècnic de punt de trobada no fa funcions especialitzades que són competència d'altres serveis de la Xarxa, i per tant no fan funcions de peritatge, diagnòstic, tractaments psicoterapèutics, mediacions entre les parts, assessorament jurídic a les parts, o altres de similars característiques.

Article 4

Titularitat i provisió del servei

4.1 Correspon a l'Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de polítiques de família, la creació, la titularitat, la competència, la gestió, la programació i la prestació dels serveis tècnics de punt de trobada, en col·laboració amb els ens locals. Així mateix és l'òrgan competent per gestionar les demandes de derivació presentades i autoritzar-ne la prestació.

4.2 Els ens locals poden prestar i gestionar els serveis tècnics de punt de trobada mitjançant els instruments i en els termes que preveu la legislació de règim local de Catalunya.

4.3 Els serveis tècnics de punt de trobada poden prestar-se de forma indirecta, d'acord amb el que preveu la legislació de contractes del sector públic, sota la inspecció, el control i el registre de l'Administració de la Generalitat, per garantir que els criteris d'atenció, les característiques de les instal·lacions i els perfils dels professionals mantinguin uns estàndard de qualitat similars en tot el territori de Catalunya.

4.4 El departament competent en matèria de serveis socials ha d'inscriure d'ofici els serveis tècnics de punts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA