DECRET 154/1985, de 6 de juny, pel qual es regulen els horaris comercials a Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La regulació dels horaris comercials en l'àmbit territorial de Catalunya requereix analitzar, amb caràcter previ, les estructures del sector i les necessitats dels consumidors en aquesta Comunitat Autònoma. Només considerant el conjunt dels factors específics que caracteritzen els protagonistes més directes del mercat es pot aconseguir d'ordenar-lo de la manera més racional. En aquest sentit, la regulació de l'horari comercial a Catalunya, en els termes del present Decret, constitueix, de fet, una aportació a l'establiment de les regles de joc necessàries per tal d'aconseguir el desenvolupament equilibrat de l'activitat comercial i la satisfacció de les legítimes exigències dels consumidors.

Per això, en ús de les competències exclusives en matèria de comerç interior que confereix l'article 12.1.5 de l'Estatut d'Autonomia a la Generalitat de Catalunya; a proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- Tots els establiments comercials que

venguin al públic, radicats a l'àmbit territorial de Catalunya, tindran llibertat d'horari per a l'obertura i el tancament, sense cap altra limitació que les que estableix el present Decret i les disposicions que el despleguin, i sens perjudici de la legislació laboral.

Article segon 1

Els establiments comercials a què fa.

referència l'article primer fixaran l'horari d'acord amb les normes següents: 1ª El temps setmanal serà de seixanta hores, com a màxim. 2ª Els establiments no podran restar oberts, ni realitzar cap activitat de venda, després de les 21 hores. 3ª Els diumenges i dies festius tindran la consideració de dies inhàbils a tots els efectes. 4ª En cas que hi hagi festivitat intersetmanal, s'entendrà complerta la norma 1ª d'aquest article en computar-se, a aquest efectes, les hores d'obertura que correspondrien a aquesta festivitat, com si fos un dia laborable. 2. El que disposa el punt anterior no s'aplicarà ni als establiments de venda de premsa, ni als de carburants, ni tampoc als instal·lats a les estacions de ferrocarril, autobusos o aeroports. Tampoc no s'aplicarà a les farmàcies o altres establiments el règim d'obertura al públic dels quals provingui d'obligació legal o reglamentària específica, sense que en aquest casos es puguin expendre, fora de l'horari general, altres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA