DECRET LLEI 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per les Administracions Territorials,

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent Decret llei.

L'aprovació de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2018 no ha estat possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya, que van tenir lloc el dia 21 de desembre de 2017.

L'article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ;

Per això i d'acord amb el precepte esmentat, s'ha produït la pròrroga de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i s'ha establert, mitjançant la Instrucció conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, els seus criteris d'aplicació.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l'exercici 2018 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s'han d'adequar determinades necessitats financeres.

Les situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d'acord amb l'esmentat text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Atesa la situació plantejada i d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició final. L'article únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic.

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que conforme amb l'article 5 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, el Consell de Ministres assumeix les funcions i competències que corresponen al Consell del Govern de la Generalitat de Catalunya, previstes en la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i en la resta de les disposicions autonòmiques que resultin d'aplicació.

Per tot això, fent ús de l'autorització continguda a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d'Hisenda i Funció Pública i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 9 de març de 2018,

Disposo:

Article únic Necessitats d'endeutament.
  1. S'autoritza el Govern, amb les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2018, perquè faci ús d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat per la Llei esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

  2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d'endeutament per l'import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l'exercici 2018, de manera que no s'incrementa el saldo viu de l'endeutament a 31 de desembre de 2017.

  3. L'increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, incrementats pels imports que derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado . També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Madrid, 9 de març de 2018

(Art. 7 RD 944/2017, de 27 d'octubre)

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per les Administracions Territorials

Cristóbal Montoro Romero

Ministre d'Hisenda i Funció Pública