DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19.

Data d'entrada en vigor:14 de maig de 2020
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu situació de pandèmia mundial establerta per l'Organització Mundial de la Salut, i la posterior declaració de l'estat d'alarma decretada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures urgents, de tipus econòmiques, sanitàries, socials, procedimentals i d'intendència general, sota la forma de decret llei, per fer front els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Entre les mesures preses de caràcter sanitari, figuren les incloses al capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. El capítol II esmentat estableix mesures del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per intentar aturar l'impacte negatiu dels sistemes de pagament singularment establerts per a les entitats del SISCAT, i a la vegada que en aquests moments especials se'ls doti de capacitat de tresoreria per no abocar-los a un escenari d'inviabilitat econòmica i al país a la pèrdua massiva de llocs de treball dins d'un col·lectiu de professionals imprescindible per superar aquesta greu situació fins ara mai viscuda. El Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, inclou un conjunt de regulacions que complementen el que es disposava en el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. En concret, es determinen les competències que assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Departament de Treball i Afers Socials i Família. Així mateix, es regula, fins que no s'aprovin els corresponents decrets d'estructura, el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten encara més les futures actuacions de caràcter pressupostari. Posteriorment, el Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada, modifica el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, i estableix un seguit de mesures relatives al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, per tal d'aclarir la facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA); afegir una tarifa per a la llarga estada sociosanitària per la COVID-19; i establir que l'activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 serà compensada d'acord amb la tarifa de nivell C.

Aquest Decret llei s'estructura en un únic capítol que modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, en el sentit d'afegir un nou article relacionat amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i una disposició addicional que estableix la vigència de la nova mesura. Aquest nou article, el 6 bis , estableix que els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, incloent-hi les seves dades sanitàries i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l'accés a les dades de salut i a la història clínica.

Finalment, la disposició final estableix l'entrada en vigor immediata del Decret llei.

Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la greu situació de crisi sanitària plantejada que requereix adoptar amb urgència i de manera inajornable les mesures extraordinàries a què s'ha fet referència i d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern d'acord amb el qual el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei;

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol únic

Modificació del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Article 1

S'afegeix l'article 6 bis al Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, amb el redactat següent:

“Article 6 bis

  1. Per assegurar la protecció i la gestió de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, com a col·lectiu de risc davant de l'emergència sanitària determinada per la propagació de COVID-19, en compliment dels apartats g, h i i de l'article 9, apartat 2, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i, en concret, de l'article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials de caràcter residencial a què fa referència l'article 1 del Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat que constin en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades a cadascun dels centres residencials, incloent-hi les variables de dades sanitàries i assistencials que es determinin per part del Departament de Salut, de les contingudes en els registres existents en els centres, que siguin rellevants a l'efecte de la COVID-19, per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual.

  2. Les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departament de Salut s'integraran en el tractament “Vigilància epidemiològica”, del qual n'és titular del Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública, la legislació vigent en matèria de salut pública atribueix a les autoritats sanitàries.

  3. Les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departament de Salut es podran integrar en el tractament “Registre d'informació sanitària de pacients”, del qual n'és titular el Departament de Salut, per a la seva incorporació a la historia clínica compartida de Catalunya, perquè els professionals sanitaris del sistema públic de salut pugin accedir-hi en l'exercici de les seves funcions.

  4. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, sempre que sigui possible perquè els serveis socials de caràcter residencial disposin de sistemes d'informació integrables.

    El Departament de Salut establirà el procediment per tal que es faci efectiva aquesta posada a disposició de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada. En el supòsit que la integració pugui ser automatitzada, el procediment amb l'establiment residencial de serveis socials es farà a través dels proveïdors dels serveis TIC de cada establiment, amb coneixement de la persona titular o qui gestioni l'establiment residencial, i sota la coordinació del Departament de Salut.

  5. El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'ha de realitzar amb subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l'accés a les dades de salut i a la història clínica. En tot cas, el tractament de les dades ha de garantir el respecte als drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones afectades”.

Article 2

S'afegeix la disposició addicional vuitena al Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, amb el redactat següent:

“Vuitena

Les previsions contingudes als apartats 1, 2 i 4 de l'article 6 bis d'aquest Decret llei estan vigents mentre duri l'estat d'alarma i, en qualsevol cas, fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció dels serveis socials de caràcter residencial que, de manera excepcional, s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.“

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 12 de maig de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda