DECRET LLEI 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmiques. Aquest Decret llei té per objecte establir mesures urgents de suport a les entitats del tercer sector social, i que tenen com a finalitat fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia.

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que deriven de les mesures que s'han hagut d'adoptar en els darrers dies per a la contenció del virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els que deriven de la declaració de l'estat d'alarma establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

El context econòmic i social generat per la pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures que ha calgut adoptar per evitar-ne la propagació han afectat greument les entitats que configuren el tercer sector social de Catalunya, ja que molts dels seus serveis d'atenció a les persones s'han d'adaptar a conseqüència de les restriccions i necessitats imposades en el marc d'aquesta pandèmia, a fi que es puguin continuar prestant, i això ha comportat que hagin hagut de suportar un increment significatiu de les seves despeses que no tenien previst.

El tercer sector social és una peça clau per a l'atenció i la defensa de col·lectius molt diversos en situacions de vulnerabilitat i en risc d'exclusió els quals, a causa d'aquesta situació tan extraordinària, necessiten encara més suport.

En aquest sentit, en un marc de col·laboració entre la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aquests dos últims donant suport en l'àmbit de la instrucció de la convocatòria, s'activa una línia d'ajuts específica per contribuir que les entitats del tercer sector social puguin fer-ne les adaptacions dels serveis d'atenció a les persones i que són absolutament necessàries per continuar desenvolupant la funció social tan important que tenen.

Per això, el capítol I d'aquest Decret llei preveu mesures econòmiques de suport a entitats del tercer sector social. Aquests ajuts consisteixen en un import fix de pagament únic de 10.000 euros per a les fundacions, les associacions i les cooperatives d'iniciativa social que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió; o de 20.000 euros per a les federacions i les associacions que estiguin constituïdes per les fundacions, les associacions i les cooperatives d'iniciativa social amb la mateixa finalitat d'atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

Es tracta d'una mesura de necessitat extraordinària i urgent pel gran valor social que té la feina que fan aquestes entitats, com a garants de l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

Així mateix, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, regula les mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura, i crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, d'un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya i, en concret, preveu a l'apartat 2 de l'article 11 que el termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació designada a l'efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s'ha exhaurit abans, fins al 31 de desembre de 2020. Amb el benentès que la data de signatura de la Resolució d'aquesta prestació extraordinària no pot anar més enllà del 31 de desembre de 2020, el termini per presentar aquestes sol·licituds s'ha de modificar a la data de 15 de desembre de 2020. En aquest sentit, el capítol II d'aquest Decret llei modifica l'apartat 2 de l'article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, per establir que la data de presentació de les sol·licituds restarà oberta fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària designada a aquest efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s'ha exhaurit abans, fins al 15 de desembre de 2020.

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa immediata del Govern, atès que la consecució d'aquest objectiu necessari per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Mesures econòmiques de suport a entitats del tercer sector social

Article 1

Objecte i finalitat de l'ajut

S'estableix un ajut extraordinari i puntual, de pagament únic, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat de les entitats del tercer sector social dedicades a l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió, atès que han patit una afectació en el funcionament dels seus serveis d'atenció a les persones i de les activitats de voluntariat, a conseqüència de les restriccions i necessitats imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19, a fi de permetre'ls que segueixin prestant aquesta atenció.

Article 2

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les entitats següents:

2.1. Les fundacions, les associacions i les cooperatives d'iniciativa social que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

2.2. També hi poden accedir les federacions i les associacions que estiguin constituïdes per les entitats que preveu l'article 2.1, amb la mateixa finalitat d'atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

2.3 No poden sol·licitar l'ajut les entitats que descriu l'article 2.1 que presten serveis al sistema públic de serveis socials de Catalunya mitjançant contractes, convenis o concerts, ni les que ho fan mitjançant subvencions quan han estat objecte d'algun tipus de compensació. Tampoc el poden sol·licitar les que presten serveis al sistema públic de Salut, Educació o Justícia.

Article 3

Requisits

Per accedir a aquest ajut l'entitat sol·licitant ha de complir els requisits següents:

  1. Per a les entitats que descriu l'article 2.1: ser una fundació, associació o cooperativa d'iniciativa social que tingui com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió, i que així consti en els seus estatuts.

  2. Per a les entitats que descriu l'article 2.2: ser una federació o una associació que estigui formada per un mínim de 10 entitats de les que preveu l'article 2.1.

    Per a totes les entitats beneficiàries:

  3. Tenir la seu o una delegació a Catalunya i exercir-hi la seva activitat.

  4. Haver mantingut l'activitat a partir del 14 de març de 2020, de forma ininterrompuda.

  5. Que el volum de la seva activitat, en l'exercici anterior al de la publicació de la convocatòria, sigui superior a 40.000 euros.

Article 4

Atorgament, pagament i compatibilitat

4.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins que s'exhaureixi la partida pressupostària destinada a aquest efecte.

4.2 Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els convenis resolutius formalitzats amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.3 L'atorgament de l'ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Article 5

Sol·licitud i acreditació dels requisits

5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

5.2 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar responsablement el compliment dels requisits en el moment de la sol·licitud.

5.3 L'òrgan instructor, per obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, pot fer un pla de verificació posterior que comporti que les entitats sol·licitants hagin de presentar la documentació acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·liciti.

Article 6

Quantia i finançament

6.1 L'import màxim que es destina a aquest ajut és de 3.636.230,37 euros, a càrrec del pressupost de l'any 2020 i, en concret, de les partides pressupostàries BE15 D/470000190/331, BE15 D/481000190/331 i BE15 D/482000190/331.

6.2 L'import de l'ajut, que és un import fix de pagament únic, és de 10.000 euros per a les entitats que descriu l'article 2.1 i de 20.000 euros per a les entitats que descriu l'article 2.2.

6.3 L'òrgan gestor, en funció de les necessitats, pot realitzar la redistribució entre partides pressupostàries de l'import màxim destinat a la convocatòria.

6.4 L'import màxim que es destina a aquesta línia d'ajut per a l'exercici 2020 es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent.

6.5 Si escau, les convocatòries d'aquests ajuts per a exercicis futurs s'han de fer d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de l'exercici corresponent.

Article 7

Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria

7.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar les resolucions de convocatòria d'aquests ajuts per a l'any 2020, i, si escau, per a exercicis futurs. Les convocatòries s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , i han de concretar el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.

7.2 La Sub-direcció General d'Economia Social, Tercer Sector i les Cooperatives és l'òrgan instructor d'aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives és qui ha de resoldre la convocatòria.

7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci administratiu, sens perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Capítol II

Modificació del capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Article 8

Es modifica l'apartat 2 de l'article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

“11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds quedarà obert fins que s'exhaureixi la dotació designada a l'efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s'ha exhaurit abans, fins al 15 de desembre de 2020.”

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 10 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies