DECRET LLEI 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius

L'article 26.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, reduïa al 50% les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable, reducció que s'ha vingut mantenint fins ara sense solució de continuïtat.

Els apartats 1 i 3 de l'article 23 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, determinen que les administracions i la resta de les entitats que integren el sector públic que en exercicis anteriors haguessin minorat les retribucions dels seus empleats en quanties no exigides per les normes bàsiques de l'Estat, podran restablir les quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin fins que s'aconsegueixi l'increment permès en les lleis de pressupostos, mesura que només poden aprovar les administracions i entitats que compleixin els objectius de dèficit i deute, així com la regla de despesa, en els termes que resulten de l'article 17, apartats 3 i 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Al llarg de l'any 2018, la situació de les finances de la Generalitat ha anat millorant successivament, en relació amb l'any anterior i que totes les dades financeres disponibles actualment, fan pensar que no hi ha circumstàncies que puguin posar en risc el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa.

El pes del complement de productivitat variable dins de l'estructura salarial del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut ha fet que la reducció de les retribucions d'aquests professionals hagi estat molt superior a la de la resta de col·lectius d'empleats públics, fet que obliga a restablir, en la mesura que ho permetin les possibilitats financeres, l'equilibri existent amb anterioritat a la Llei de pressupostos per a l'any 2012.

La recuperació dels imports del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estaven previstos al II Acord de condicions de treball de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut 2006-2010, va ser debatuda per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat en les sessions que van tenir lloc els dies 30 de novembre de 2018 i 15 de febrer de 2019.

El complement de productivitat variable s'abona anualment en el mes d'abril, tal com va acordar, el 14 d'abril de 2008, la Comissió de Seguiment del II Acord de condicions de treball de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut 2006-2010. Fer efectiva, abans del mes d'abril de 2019, aquesta mesura mitjançant una llei del Parlament de Catalunya no seria possible atesos els terminis de tramitació parlamentària que es requereixen.

Vist el que s'ha exposat, es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquesta mesura i recuperar parcialment l'import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, establert al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d'aquest personal.

S'ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura i que no és possible la seva aplicació sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent. Així mateix, és voluntat del Govern de la Generalitat no demorar la implementació d'una mesura que, sens dubte, beneficiarà aquest col·lectiu de persones al servei de l'Institut Català de la Salut, i millorarà l'organització i la prestació de serveis en matèria de salut d'aquest Institut mitjançant l'increment de la motivació del seu personal.

Fer efectiva aquesta mesura requereix, doncs, d'una disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent, fet que habilita la figura del Decret llei, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

En ús de l'autorització concedida per l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de Salut, la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'exercici 2019, el personal estatutari percep fins al 75% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per a l'any 2018.

Disposició final única

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 19 de març de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març, DOGC núm. 7826A, de 8.3.2019)

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública