DECRET 151/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 100/2005, de 31 de maig, de creació del Consell Consultiu de l'Assegurança Privada.

Data d'entrada en vigor:01 de desembre de 2010
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

151/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 100/2005, de 31 de maig, de creació del Consell Consultiu de l'Assegurança Privada.

El Decret 101/2003, d'1 d'abril, va crear els consells consultius de l'assegurança i el mutualisme i de la mediació en assegurances privades. Tal com recull el preàmbul, els consells esmentats es van crear amb un objectiu concret, emmarcat en l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de mutualisme no integrat en la Seguretat Social obligatòria i d'ordenació en l'assegurança privada: establir canals adequats per recollir el punt de vista dels sectors afectats.

L'experiència acumulada des que es van posar en funcionament aquests consells consultius aconsellava agrupar-los en un de sol. Conscients que tota qüestió en matèria asseguradora podia repercutir en qualsevol de les persones o de les entitats que actuen en el mercat assegurador, es va considerar oportú crear un òrgan consultiu únic i aglutinador. Així, el Decret 100/2005, de 31 de maig, va crear el Consell Consultiu de l'Assegurança Privada.

Des que es va crear mitjançant la promulgació del Decret 100/2005, de 31 de maig, el Consell Consultiu de l'Assegurança Privada havia de celebrar, almenys, una sessió cada trimestre natural. En els darrers anys s'ha aconseguit que les relacions entre els i les membres que componen el Consell Consultiu de l'Assegurança Privada siguin fluides. Actualment, el fet de dedicar tant de temps a la preparació i celebració de les reunions del Consell Consultiu es considera innecessari. Aquesta constatació aconsella reduir el nombre de sessions, de manera que n'hi hauria prou que el Consell Consultiu de l'Assegurança Privada es reunís, almenys, una cop l'any. Per tant, es procedeix a redactar de nou l'article 4.1.a del Decret esmentat.

Així mateix, atès que mitjançant el Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances, es va crear la Secretaria de Política Financera, Competència i Consum, amb les funcions i l'estructura que es preveuen en l'article 21 de l'esmentat Decret, es considera necessari modificar l'article 3.1.b del Decret 100/2005, de 31 de maig, a l'efecte de substituir com a membre del Consell Consultiu de l'Assegurança Privada la persona titular de la secretaria competent en matèria de assegurances i, en cas de no existir, el secretari general del Departament d'Economia i Finances.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA