DECRET 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l'Oficina del Contribuent.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l'Oficina del Contribuent.

La disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya encomana al Govern la creació de l'Oficina del Contribuent per a defensar les garanties i els drets de la ciutadania en llur relació amb l'Administració tributària de Catalunya, adscrita al Departament d'Economia i Finances.

A tal efecte aquest Decret, en l'exercici de les competències financeres previstes en l'article 203 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, juntament amb les competències en matèria d'aplicació dels tributs i revisió d'actes de gestió que li atribueixen els articles 204 i 205, regula l'estructura i les funcions de dita Oficina, adscrita a la Secretaria General del Departament d'Economia i Finances, així com les seves relacions amb els ens i unitats que integren l'Administració tributària esmentada, i també amb el Síndic de Greuges.

Amb la creació d'aquesta Oficina es pretenen atendre les queixes i els suggeriments presentats per la ciutadania amb la finalitat d'incrementar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació del servei, amb l'objectiu de simplificar tràmits administratius, estudiar la supressió d'aquells que poden resultar innecessaris així com, amb caràcter general, adoptar qualsevol altra mesura que suposi un major grau de satisfacció de la societat en les seves relacions amb l'Administració tributària de Catalunya.

En exercici de les seves funcions l'Oficina del Contribuent es relaciona i coordina les seves actuacions amb l'Agència Tributaria de Catalunya, la Direcció General de Tributs i la Junta de Finances, les quals han d'adoptar les mesures adients per tal de poder donar-li suport i col·laboració en relació amb la remissió i resposta de les queixes i suggeriments dels ciudatans.

En aquest sentit, la Carta de drets dels contribuents de l'Agència Tributària de Catalunya preveu promoure l'Oficina del Contribuent per atendre les queixes formulades per la persona contribuent en relació amb l'aplicació del sistema tributari i efectuï els suggeriments i les propostes que es considerin escaients.

El Decret s'estructura en set articles, una disposició addicional i una disposició transitòria.

Aquest Decret ha estat informat per l'Institut Català de les Dones i per l'Agència Catalana de Protecció de Dades, i dictaminat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Vist amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació i Estructura

1.1 Es crea l'Oficina del Contribuent, i es configura com a àrea funcional adscrita a la Secretaria General del Departament competent en matèria d'economia i finances, que té per objecte la defensa dels drets i garanties de la ciutadania en les seves relacions amb l'Administració tributària de Catalunya.

1.2 Al capdavant de l'Oficina del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA