DECRET 274/2000, de 31 de juliol, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

274/2000, de 31 de juliol, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Mitjançant aquesta reestructuració es crea la Direcció de Serveis, figura prevista en la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La creació d’aquesta Direcció queda plenament justificada ateses les noves exigències de l’economia i la introducció de noves plataformes i eines de comunicació a tots els nivells de la societat, que configuren un escenari més exigent pel que fa a les relacions entre administracions públiques i ciutadans. En aquest context, la Direcció de Serveis ha de desenvolupar les tasques corresponents i dirigir una estructura orientada als nous reptes i, d’altra banda, també correspon a aquest òrgan la direcció i la coordinació de les tasques de gestió econòmica i administrativa que, dia a dia, es veuen incrementades per raó de les diverses i àmplies competències assignades a aquest Departament, que fa aconsellable que, en les polítiques de rellevant incidència organitzativa i assistencial, s’estableixin criteris que facilitin la coordinació d’actuacions.

Per tal d’assolir aquests objectius i establir una estructura adequada a les finalitats esmentades, cal modificar el Decret 327/1997, de 9 de desembre, de desplegament de l’estructura del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

De conformitat amb el que s’ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol únic

Secretaria General

Article 1

Correspon al secretari general l’exercici de les funcions a què fa referència l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i les que li siguin encomanades per ordre o delegació del titular del Departament.

La Secretaria General queda estructurada en les unitats següents:

Les tres delegacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona.

La Direcció de Serveis.

L’Assessoria Jurídica.

El Gabinet Tècnic.

Secció 1

Les delegacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona

Article 2

2.1 Les delegacions territorials d’Indústria, Comerç i Turisme de Girona, Lleida i Tarragona depenen orgànicament de la Secretaria General i, en relació amb l’exercici de les seves funcions, de la direcció general corresponent.

2.2 Al capdavant de cada delegació territorial hi ha un delegat territorial, assimilable orgànicament a subdirector general. Els càrrecs de delegat territorial del Departament són proveïts entre funcionaris de carrera mitjançant convocatòria pública i pel sistema de lliure designació.

2.3 Els delegats territorials tenen com a funcions exercir la representació del Departament davant totes les autoritats i organismes del seu àmbit territorial; dirigir i impulsar, coordinar i supervisar el funcionament de les delegacions territorials; adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar el compliment, dins l’àmbit territorial, de les directrius, el programa o les normes establertes pel Departament; acordar les incoacions de procediment que, d’ofici, correspongui a la delegació; resoldre tots els procediments propis de la competència de la delegació o proposar-ne la resolució quan sigui atribuïda als òrgans centrals del Departament; dins de la seva competència, actuar com a òrgan de comunicació amb les administracions públiques; exercir com a cap de personal de les delegacions respectives, donar possessió i cessament als funcionaris i adscriure’ls als diferents llocs de treball quan la provisió no correspongui a una autoritat superior o no hagi estat feta per una autoritat superior; impulsar sancions disciplinàries que siguin de la seva competència i, si escau, iniciar o proposar la iniciació d’expedients disciplinaris; assignar temporalment als funcionaris feines compartides de diferents seccions, en el cas que hi hagi vacants o per necessitats del servei.

Article 3

Formen part de la Delegació, depenent orgànicament del delegat territorial i funcionalment de la unitat competent de la direcció general respectiva, les següents seccions:

a) La Secció d’Establiments Industrials, que té com a funcions el seguiment, la revisió i el control de les modificacions en les dades del Registre industrial, així com la inspecció d’instal·lacions, ampliacions i trasllats d’indústries, la comprovació de patents i el seguiment de projectes de subvenció que se li encomanin. També li correspon la proposta i l’elaboració de noves disposicions reguladores de les funcions esmentades.

b) La Secció de Seguretat, que té com a funcions el coneixement, l’estudi, la gestió, la resolució, si escau, i la inspecció dels expedients relatius a les reglamentacions de seguretat referides a les instal·lacions industrials i el control tècnic i administratiu de les actuacions de les entitats d’inspecció i control reglamentari que li siguin encomanades. Tanmateix, té cura de l’estudi i el control de risc i de l’impacte ambiental de les instal·lacions industrials.

c) La Secció d’Automòbils i Metrologia, que té com a funcions el coneixement, l’estudi, la gestió, la resolució, si escau, i la inspecció dels expedients relatius a la legislació de la seguretat de vehicles automòbils i als tallers de reparació d’automòbils, i també el control tècnic i administratiu de les actuacions de les entitats concessionàries del Servei d’Inspecció Tècnica de vehicles automòbils que li siguin encomanades. El coneixement, l’estudi i, si escau, la proposta de resolució i la inspecció dels expedients relatius a la metrologia. El coneixement, l’estudi i, si escau, la proposta de resolució i la inspecció dels expedients relatius a la certificació de màquines, aparells i mecanismes industrials.

d) La Secció de Consum, que té com a funcions la informació, la investigació, la incoació i la proposta de resolució, si escau, d’expedients en les matèries de disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris, i el control i el seguiment de la inspecció i del procediment sancionador en aquestes matèries, d’acord amb la programació i les directrius de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial. L’atenció al consumidor i la tramitació de reclamacions i denúncies, així com tramitar les sol·licituds d’arbitratge que es presentin en l’àmbit territorial de la Delegació.

e) La Secció d’Energia, que té com a funcions el coneixement, l’estudi, la gestió, la resolució, si escau, dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA