DECRET 272/1996, de 23 de juliol, de reestructuració del Departament de Medi Ambient.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'experiència assolida en el desenvolupament de les tasques que duu a terme el Departament de Medi Ambient des de la seva creació fa aconsellable, per tal d'assolir un marc organitzatiu més eficaç i coherent, racionalitzar l'estructura del Departament.

Per altra part, la Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric introdueix, entre d'altres novetats, la figura dels plans graduals de reducció de les emissions, com a instrument essencial de lluita contra la contaminació de l'atmosfera, que requereix de la previsió de la corresponent estructura administrativa encarregada del seu impuls i seguiment. També es considera oportú procedir d'acord amb la previsió de l'article 9.15 de l'Estatut d'autonomia, a la creació del marc organitzatiu necessari per a dur a terme les funcions relatives al servei meteorològic.

Igualment, s'ha de prendre en consideració que la Direcció General de Qualitat Ambiental ha anat assumint des de la seva creació noves competències en diverses matèries com són les relatives a l'etiqueta ecològica comunitària en virtut del Decret 255/1992, de 13 d'octubre, i l'Ordre de 27 d'abril de 1995, el distintiu de garantia de qualitat ambiental pel Decret 316/1994, de 4 de novembre, i pel que fa al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental pel Decret 115/1996, de 2 d'abril. De la mateixa manera, cal tenir en compte que, d'acord amb la proposta de Directiva de prevenció i control integrats de la contaminació, de propera aprovació, caldrà preveure un enfocament integrat del procediment per a l'obtenció dels permisos ambientals sectorials.

D'altra banda, atenent al fet que és indispensable assolir un alt grau de formació i informació ciutadana en l'àmbit del medi ambient, és necessari potenciar les activitats d'educació i promoció ambiental.

Totes les raons exposades justifiquen la reestructuració del Departament de Medi Ambient, d'acord amb el que s'estableix en el present Decret.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Direcció General de Qualitat Ambiental

Article 1

Funcions Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental l'exercici de les competències i funcions següents:

 1. Formular propostes de plans territorials sectorials en l'àmbit de les seves competències.

 2. Informar sobre els projectes de plans d'ordenació del territori i els projectes de plans generals d'urbanisme en l'àmbit de les seves competències.

 3. La vigilància, la prevenció i el control de la qualitat de l'aire i la formulació i, si s'escau, la gestió, dels plans i programes sobre protecció de l'ambient atmosfèric.

 4. L'impuls, avaluació, proposta i seguiment en relació als programes graduals de reducció de les emissions.

 5. Donar el suport necessari a la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades per a l'exercici de les seves competències en matèria de procediment d'avaluació d'impacte ambiental i de seguiment de les obres i instal·lacions sotmeses a aquest procediment quan correspongui a la Direcció General, i en aquells altres supòsits d'avaluació d'impacte que no estiguin atribuïts a altres unitats del Departament de Medi Ambient.

 6. La intervenció administrativa de les activitats classificades.

 7. Fomentar i promoure la recerca tecnològica en matèria de medi ambient.

 8. Vetllar per la racionalització en l'ús dels recursos implicats per la protecció del medi ambient.

 9. Imposar les sancions que li pertoquin d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

 10. Resoldre els recursos interposats contra els actes i acords dels òrgans jeràrquicament inferiors, quan li correspongui.

 11. Coordinar les actuacions d'inspecció i control integrats de la contaminació quan intervinguin agents de les forces públiques.

 12. La formulació de programes operatius sobre la prevenció i control integrats de la contaminació.

 13. La promoció i gestió del sistema d'Etiqueta Ecològica Europea i del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

 14. La promoció i gestió del sistema d'auditoria i gestió mediambiental.

 15. Desenvolupar i gestionar un sistema de predicció meteorològica i aprofundir en els coneixements sobre el clima de Catalunya.

Article 2

Estructura La Direcció General de Qualitat Ambiental s'estructura en les unitats orgàniques següents:

 1. Subdirecció General de Prevenció i Qualificació Ambiental.

 2. Subdirecció General de Qualitat de l'Aire i Meteorologia.

Article 3

Subdirecció General de Prevenció i Qualificació Ambiental 3.1 Correspon a la Subdirecció General de Prevenció i Qualificació Ambiental:

 1. El suport al Director General de Qualitat Ambiental.

 2. Formular propostes de programes operatius sobre la prevenció i control integrats de la contaminació.

 3. La supervisió, la coordinació i el control d'execució de les atribucions i funcions atribuïdes a la Direcció General en matèria de prevenció, d'inspecció, control i sanció, i de recerca i qualificació ambiental.

 4. Fer estudis i propostes per a la millora en l'eficiència de la gestió de les unitats administratives que en depenen.

 5. Coordinar les accions d'inspecció i control integrat de la contaminació quan intervinguin agents de les forces públiques.

 6. Qualsevol altra funció que sigui encomanada pel Director General en l'àmbit de les seves atribucions. 3.2 De la Subdirecció General de Prevenció i Qualificació Ambiental en depenen les unitats administratives següents:

 7. Servei de Prevenció.

 8. Servei de Recerca i Qualificació Ambiental.

Article 4

Servei de Prevenció 4.1 Correspon al Servei de Prevenció:

 1. Donar suport operatiu a la Secretaria de la Comissió Central d'Activitats Classificades.

 2. Establir criteris d'actuació coordinada amb les secretaries de les Comissions Territorials d'Activitats Classificades en matèria de prevenció i control del risc ambiental.

 3. Col·laborar i assessorar els ens locals en matèria de prevenció i control del risc ambiental.

 4. Tramitar els expedients d'avaluació d'impacte ambiental que corresponen a la Direcció General i formular les corresponents propostes de declaració d'impacte ambiental.

 5. Participar en les funcions d'avaluació de la incidència ambiental previsible dels polígons i sectors industrials que es determinen en els instruments de planificació territorial i urbanística.

 6. Tramitar els expedients d'autorització ambiental i formular les corresponents propostes de resolució.

 7. Ordenar les actuacions d'inspecció i control integrat de les activitats de risc ambiental.

 8. Fer la proposta i assumir la gestió dels expedients de sanció administrativa i, si...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA