DECRET 77/2003, de 18 de març, pel qual es regulen les distincions en matèria de justícia a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 77/2003, de 18 de març, pel qual es regulen les distincions en matèria de justícia a Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya vol fomentar actuacions que contribueixin a aconseguir una justícia a Catalunya eficaç, àgil i eficient, capaç d'adaptar-se a les innovacions i a les necessitats de l'entorn social que l'envolten i un bon dret propi.

Les distincions que es regulen en aquesta norma pretenen ser un estímul per als diferents col-lectius relacionats amb el món del dret i de la justícia a Catalunya, amb la finalitat de reconèixer la introducció d'elements de qualitat i innovació en l'exercici de la responsabilitat que tenen encomanada en els seus respectius àmbits d'actuació.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia i Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Distincions

1.1 Amb la finalitat de fomentar i reconèixer les iniciatives, actuacions, estudis i propostes que suposin una millora considerable del dret català i de la justícia a Catalunya es creen el Premi Justícia de Catalunya, la medalla d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques.

1.2 Anualment el Departament de Justícia promourà la seva concessió a iniciativa pròpia o mitjançant proposta raonada de les institucions, col-legis professionals, associacions i entitats de reconegut prestigi en els àmbits del dret i la justícia.

1.3 Anualment es poden concedir fins a un màxim de tres premis justícia de Catalunya.

1.4 Correspon al Govern de la Generalitat atorgar les distincions Premi Justícia de Catalunya.

1.5 Correspon a la consellera de Justícia i Interior atorgar la medalla d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques.

Article 2

Premi Justícia de Catalunya

2.1 El Premi Justícia de Catalunya s'atorgarà a les persones físiques o jurídiques que s'hagin distingit per la seva contribució rellevant en la renovació, l'aplicació i la difusió del dret propi de Catalunya; en la realització o l'impuls d'actuacions que hagin afavorit la modernització, l'eficàcia i l'eficiència en la prestació de serveis relacionats amb la justícia a Catalunya; per l'adaptació de l'Administració de justícia a la realitat social que l'envolta; per l'especial dedicació en l'enfortiment dels drets de defensa i representació de les persones més desafavorides en l'àmbit de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA