DECRET 378/2011, de 2 d'agost, pel qual es denega el canvi de denominació del municipi de Vilassar de Dalt.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

378/2011, de 2 d'agost, pel qual es denega el canvi de denominació del municipi de Vilassar de Dalt.

El dia 28 de febrer de 2010 el Ple de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar iniciar un expedient de canvi de denominació del municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar.

Posteriorment, per l'Acord del Ple de 22 de juliol de 2010, va aprovar inicialment el canvi de denominació. D'acord amb la justificació que figura en la memòria que forma part de l'expedient administratiu, amb aquest canvi es tracta de legalitzar i oficialitzar el nom que tothom utilitza amb normalitat a nivell popular a Vilassar de Dalt, així com donar resposta a les expressions de protesta i de rebuig dels veïns de Vilassar de Dalt per l'ús incorrecte que es fa del topònim Vilassar aplicat exclusivament al municipi de Vilassar de Mar.

L'expedient de canvi de denominació va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació al DOGC, al BOP de Barcelona, al tauler d'anuncis i al tauler virtual (pàgina web) de la Corporació durant un període de 60 dies, sense que es presentés cap al·legació en aquest tràmit.

Mitjançant l'Acord del Ple de 28 d'octubre de 2010, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar definitivament el canvi de denominació del municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar, amb el quòrum legalment establert.

En data 16 de novembre de 2010 l'Ajuntament de Vilassar de Dalt va trametre a, en aquell moment el Departament de Governació i Administracions Públiques, un certificat de l'Acord d'aprovació municipal juntament amb la còpia de l'expedient administratiu.

El 3 de desembre de 2010 l'Institut d'Estudis Catalans va informar desfavorablement sobre el canvi de nom del municipi, i es va ratificar en el seu informe emès el 26 de juny de 2008, segons el qual es considerava que no hi havia motius per denominar oficialment al municipi de Vilassar de Dalt amb el nom de Vilassar sense determinatiu, ja que aquesta forma incrementaria la confusió entre la denominació d'aquest municipi i la de Vilassar de Mar.

En aquest sentit, l'informe de 26 de juny de 2008 reprodueix com a antecedents part del contingut dels informes emesos per l'Institut d'Estudis Catalans sobre aquesta mateixa qüestió els anys 1976, 2003 i 2007, i en els quals també es feia esment a la confusió que derivaria d'aquest canvi de denominació.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals va fer arribar l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Ajuntament de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA