DECRET 347/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33 (abans A-17).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 347/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33 (abans A-17).

La Generalitat de Catalunya en els darrers anys ha adoptat un conjunt de mesures per tal d'aconseguir un nou marc d'homogeneïtzació, la implantació harmònica d'un nou model de gestió d'infraestructures d'altes prestacions i la millora de la gestió de la mobilitat sostenible especialment adreçada als usuaris habituals i en raó de la mobilitat obligada. En aquesta línia, i d'acord amb les conclusions aprovades pel Grup de Treball per a la Reordenació dels Peatges a Catalunya (Resolució 252/V), el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 246/1999, de 6 de setembre, pel qual s'establí per primera vegada un sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33 (abans A-17).

Posteriorment, d'acord amb les tasques que li van ser assignades, el Grup de Treball per a la Reordenació dels Peatges (Resolució 172/VI) ha analitzat diferents estudis tècnics pel que fa a la mobilitat en el corredor del Vallès i l'autopista C-33 Barcelona - Montmeló, en les diverses hipòtesis tècniques i de mobilitat, que han permès l'adopció de diferents mesures de millores viàries que està impulsant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

En aquesta mateixa direcció i per tal d'afavorir els usuaris de mobilitat obligada independentment del tipus de vehicle i residència habitual, aquest Decret preveu un descompte, des del primer trajecte, del 100% en el peatge del subtram de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per a tots els usuaris que compleixin els requisits establerts de pagament i de trajectes mínims mensuals acreditatius de la mobilitat obligada i que utilitzin l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33, de dilluns a dissabte no festius.

De la mateixa manera, es preveu el manteniment de l'actual descompte aprovat l'any 1999 per a tots els usuaris en què no concorrin els requisits exigits pel que fa al nombre mínim de trajectes mensuals o, si s'escau, d'aplicació als trajectes en dies festius i diumenges, sistema que en el seu conjunt garanteix un tractament específic de l'usuari habitual sense incidir negativament en la mobilitat general i en l'accessibilitat viària en la xarxa viària d'aquest corredor.

Per tot això, d'acord amb l'informe de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA