DECRET 215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions va ser creada per la Llei 24/1987, de 28 de desembre, i reglamentada pel Decret 40/1988, d’11 de febrer.

Per Acord del Govern de 25 de novembre de 1997, va ser aprovat el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), que regula, sobre la base del seu autofinançament, les relacions recíproques econòmiques i financeres d’acord amb les funcions que l’Entitat té encomanades per la Llei de la seva creació i pel present Decret.

D’altra banda, per Acord del Govern de 9 de març de 1999, va ser aprovat el conveni marc per a la prestació de serveis editorials i de comercialització de publicacions que dugui a terme l’EADOP per compte dels departaments i les entitats autònomes, i el Decret 250/1999, de 6 de desembre, va reestructurar l’Entitat i va reassignar les funcions entre les seves unitats orgàniques per a l’assoliment dels objectius que la Llei de creació i el contracte programa determinen.

Finalment, la disposició addicional segona del Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència, modifica l’article 4 de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Atesos aquests antecedents, i de conformitat amb el que estableix l’article 3.2 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, cal actualitzar el desplegament reglamentari de la Llei de creació de l’Entitat que substitueixi el Decret 40/1988, d’11 de febrer, esmentat. Així doncs, a proposta del conseller de la Presidència de la Generalitat i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 L’Entitat és adscrita al Departament de la Presidència mitjançant la Direcció General de Difusió, i té com a òrgans rectors el Consell d’Administració i el director.

1.2 L’Entitat s’estructura d’acord amb el Decret 250/1999, de 6 de setembre, de reestructuració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i de reassignació de funcions a les seves unitats.

Article 2

2.1 El Consell d’Administració està format per un màxim de set membres, amb la composició següent:

President: el secretari general del Departament de la Presidència;

Vicepresident: el director general de Difusió;

Vocals: el director de l’Entitat Autònoma, que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA