RESOLUCIÓ GRI/1000/2003, d'11 d'abril, de nomenament i destinació de funcionaris de la convocatòria per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 056).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GRI/1000/2003, d'11 d'abril, de nomenament i destinació de funcionaris de la convocatòria per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 056).

Vist el que determina la Llei 10/2002, de 27 de maig, sobre un torn especial de promoció interna de membres del cos auxiliar d'administració al cos administratiu;

Vista la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, publicada per la Resolució GRI/1594/2002, de 3 de juny (DOGC núm. 3651, de 6.6.2002);

Vistes les propostes de 7 de març i de 7 d'abril de 2003 formulades pel tribunal qualificador del procés selectiu, i un cop verificada la concurrència dels requisits i les condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Atès que s'han seguit els tràmits adients en els òrgans competents per tal de reclassificar els llocs de treball corresponents;

Atès el que disposa l'article 6.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, modificat per l'article 1.4 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i de conformitat amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Nomenar les persones que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució funcionàries de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, les quals faran el jurament o la promesa i prendran possessió el dia 1 de maig de 2003 davant el secretari general del departament corresponent.

.2 Destinar com a funcionàries de l'escala administrativa les persones que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució, les quals prendran possessió el dia 1 de maig de 2003 davant el secretari general del departament corresponent.

.3 Les persones que figuren als annexos 1 i 2 restaran destinades amb la mateixa forma d'ocupació, en el mateix lloc que ocupen o tenen reservat actualment.

.4 Aquestes persones faran la jornada i l'horari que preveu el Decret 389/2000, de 5 de desembre, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, complementat i modificat pel Decret 223/2001, d'1 d'agost, i d'acord amb el que estableix la relació de llocs de treball.

.5 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari d'Administració i Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 d'abril de 2003

Josep-Ramon Morera i Balada

Secretari d'Administració

i Funció Pública

Annex 1

Cognoms i nom

Abad de Broca, Ana

Abad Sánchez, Isabel Maria

Adell Cherta, Maria Josepa

Adserà Gebellí, Maria Teresa

Agud Ferrer, Maria Amparo

Aguilar Pujol, Maria Teresa

Aguilar Teodoro, Josep Miquel

Agustí Salillas, Josep Ramon

Alayeto Olias, Maria del Mar

Alcalde Farré, Rosa Maria

Alemany Masgrau, Rosa Maria

Almirall Rodoreda, Yolanda

Almirall Romeu, Rosa

Alseda Gené, Maria Goretti

Altisent Solé, Maria Rosa

Álvarez Grifoll, Maria

Álvarez Hurtado, Francesc

Álvarez Linuesa, Rosa Maria

Álvarez Robla, Elvira

Amill Bienvenido, Maria Teresa

Andrés Alemany, Maria Antònia

Andreu Calaf, Maria Dolors

Aparicio Candela, Ildefons

Aparicio Martínez, Miguel Oscar

Arderiu Torra, Antònia

Argelich Martínez, Emília

Argila Giribets, Fabiola

Argüello López, Francesc Xavier

Ariza Escobar, Encarnación

Armell Femenia, Rosa

Auquer Calvet, Francesc

Aurin Fort, Carles

Ayats Ferrusola, Irene

Baches Ramón, José Antonio

Bages Bellet, Francina

Balada Martin, Montserrat

Balañà Castelló, Maria Teresa

Balcells Sendra, Maria Rosa

Ballart Ballús, Maria Pilar

Baqué Capdevila, Maria Carme

Barberà Barberà, Remei

Barnils Santanach, Montserrat

Barquero Sánchez, Jerónimo

Bartra Talavera, Marta

Batlle Cuñat, Montserrat

Bausells Puig, Marta

Bazin Lledó, Maria Eulàlia

Beneyto Maria, Roser

Bergadà Trepat, Rosa Maria

Bernal García, Daniel

Bernal Mateos, Francesc

Bertran Gargallo, Carme

Blanco García, Gemma

Blanco Sabaté, Ana María

Blanco Soriano, Begoña

Bonet Millán, Ruth

Bonfill Margalef, Núria

Borrell Roses, Maria Carme

Burcet Canet, Alícia

Caballé Riba, Miquel

Caballeria Perramon, Rafel

Cabasés Casbas, Núria

Cabrera Bella, Núria

Cadena Carcasona, Carme

Caelles Tarruella, Santiago

Calderón Bonfill, Montserrat

Calero...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA