RESOLUCIÓ PRE/542/2012, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD d’ara en endavant) vol oferir amb aquestes bases reguladores suport als projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per entitats no governamentals de desenvolupament que treballen en aquest àmbit.

Atès el que disposa l’article 29.c) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i la secció sisena del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Ateses les normes bàsiques que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual se n’aprova el Reglament;

Per tot això, el Consell d’Administració de l’ACCD, en la seva reunió de 12 de desembre de 2011, va aprovar les línies mestres de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i va autoritzar la convocatòria corresponent a l’any 2012.

Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ACCD, i en virtut de la delegació del Consell d’Administració de l’ACCD de data 16 de març de 2007 en la persona titular de la direcció de l’Agència conforme se l’autoritza a l’establiment de les bases reguladores de subvencions de l’ACCD i fer-ne la corresponent convocatòria així com resoldre’n la concessió;

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut de l’article 93.a) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases generals que han de regir els dos procediments de concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de cooperació al desenvolupament les quals figuren en l’annex 1, i aprovar les bases específiques que figuren en els annexos 2 i 3, que han de regir, respectivament, el procediment per a la concessió de subvencions per a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a realitzar en determinats països socis del Sud, i el procediment per a la concessió de subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya.

Article 2

Contra aquesta Resolució o les seves bases, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació al DOGC, o bé directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, de conformitat amb el que estableix l’article 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de la data de la publicació de la Resolució al DOGC.

Article 3

Es deixen sense efecte les bases reguladores aprovades per la Resolució PRE/2082/2011, de 25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i a accions d’educació per al desenvolupament en els àmbits formal, no formal i informal.

Disposició final

Aquesta Resolució tindrà efectes des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de març de 2012

P. S. (Resolució PRE/571/2011, DOGC de 2.3.2011)

Carles Llorens i Vila

Director general de Cooperació al Desenvolupament

Annex 1

Bases generals

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD d’ara en endavant) que realitzin les activitats assenyalades en les dues línies de subvenció següents:

 1. Projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a determinats països socis del Sud.

 2. Projectes de cooperació al desenvolupament a realitzar a Catalunya.

  Les subvencions que es concediran a l’empara d’aquestes bases reguladores s’emmarquen dins el que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent.

  —2 Requisits de les entitats beneficiàries i col·laboradores

  2.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les ONGD que compleixin els requisits establerts en aquesta base segona i els que s’estableixen en les bases específiques per a cada línia de subvenció, ja sigui mitjançant la presentació d’una sol·licitud a títol individual o bé mitjançant la presentació en concertació amb altres ONGD.

  2.2 Les ONGD que presentin projectes de manera concertada han de complir, cada una individualment, els requisits i la resta de condicions establerts en aquestes bases per poder ser beneficiàries de les subvencions i no han d’estar incurses en les causes de prohibició previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest supòsit, caldrà que les entitats concertades formalitzin un acord de voluntats en el qual es designarà una persona representant o apoderada única de l’agrupació amb poders suficients per a sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents i complir les obligacions com a beneficiària de l’agrupació. Així mateix, aquest acord concretarà els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, l’import de subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats concertades, i també el compromís de no dissoldre’s com agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos a l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 65 de la Llei general de subvencions.

  2.3 S’estableix la categoria d’entitats col·laboradores per a aquelles persones jurídiques, públiques o privades, diferents a les ONGD, que participen amb l’aportació de fons al projecte, ja sigui en espècie o dineraris. Aquestes entitats no tenen la consideració d’entitat beneficiària ni gestionen econòmicament l’eventual subvenció que se sol·licita de finançar a l’ACCD.

  2.4 Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions han de complir els requisits següents:

 3. Estar inscrita en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l’ACCD o al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La inscripció en el registre ha de ser efectiva en la data de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

 4. Disposar de seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya degudament inscrita en el registre oficial corresponent.

 5. Estar al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament de les subvencions percebudes per la Generalitat.

 6. Estar al corrent amb les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

 7. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

 8. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 9. En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb disminució sobre la plantilla total o bé les mesures alternatives d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

 10. En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

  —3 Requisits dels projectes

  Els projectes hauran de tenir en compte com a mínim un dels objectius transversals que contempla el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent. La inclusió de l’objectiu/s haurà de quedar reflectida en la matriu de planificació del projecte.

  —4 Projectes i entitats excloses

  No són objecte d’aquestes bases reguladores els projectes que tinguin com a objecte principal els eixos de treball següents:

 11. Intercanvis, estades solidàries i camps de treball.

 12. Les actuacions exclusivament enfocades a la promoció de les entitats sol·licitants, com ara les relatives al foment del voluntariat, la recaptació de fons, captació de socis i sòcies i l’àmbit de la comunicació i la difusió d’aquelles accions de l’organització que no tinguin a veure amb el projecte que es demana de subvencionar.

 13. Actuacions d’adopció i d’apadrinament.

 14. Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i político-partidista.

 15. Suport a agermanaments municipals.

 16. Iniciatives d’acció humanitària.

 17. Les beques d’estudi a les universitats catalanes i les pràctiques professionals.

  —5 Nombre de projectes

  Cada entitat podrà presentar un sol projecte per a cadascuna de les dues línies de subvenció.

  —6 Durada dels projectes i terminis d’imputació de la despesa

  6.1 El període en què s’han de desenvolupar els projectes s’establirà en les corresponents convocatòries.

  6.2 El període d’execució dels projectes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA