DECRET 202/1994, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració d'activitats extractives. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2013, pàg. 1289, de 17.2.1995).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, preveu l'establiment per la via reglamentària de la quantia de la fiança que els titulars d'autoritzacions i de concessions d'explotació de recursos miners, així com els de permisos d'investigació i de permisos d'exploració, han de constituir per tal de garantir l'aplicabilitat de les mesures de protecció del medi ambient i els treballs de restauració previstos en les corresponents autoritzacions. Aquesta quantia s'ha de fixar, pel que fa a la restauració, en funció de la superfície afectada per aquella, pel seu cost global o per ambdós aspectes conjuntament. El mateix article preveu també la possibilitat que aquesta fiança sigui objecte de fraccionament quan els treballs de restauració tinguin lloc per etapes.

Per tot l'esmentat, vista la conveniència d'establir reglamentàriament uns criteris objectius per a la determinació de l'import i la forma de fraccionament d'aquestes fiances, i atès que el cost dels treballs de restauració depèn en cada cas molt directament del tipus i les característiques de l'explotació, així com de les condicions específiques de l'àrea afectada;

Atès que, d'acord amb l'article 6.3 de la Llei esmentada, la fiança de restauració ha de ser determinada per l'informe vinculant dels programes de restauració que emet la Direcció General de Patrimoni Natural;

A proposta del conseller de Medi Ambient, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Establiment de fiances Els informes vinculants formulats per la Direcció General de Patrimoni Natural en compliment del que disposen la Llei 12/1981, de 24 de desembre, i les seves disposicions reglamentàries de desenvolupament, establiran les mesures correctores i de protecció mediambiental adients quan el projecte no garanteixi totalment les tasques de protecció mediambiental i fixaran, d'acord amb aquest Decret, l'import de les fiances de restauració i, si s'escau, el seu fraccionament.

Article 2

Quantia de les fiances 2.1 Als efectes assenyalats a l'article anterior, i amb la limitació que estableix l'article 8.2 de la Llei 12/1981, s'aplicarà un import de nou-centes mil pessetes per hectàrea quan es tracti de la restauració de superfícies sensiblement horitzontals i planes, que comprengui exclusivament:

  1. Moviment de terres pròpies amb anivellaments de terreny fins a 0,50 metres de fondària.

  2. Estesa de sòl edàfic propi abassegat, fins a 0,20 metres de gruix.

  3. Llaurada i aportació d'adobs.

  4. Sembra amb espècies herbàcies.

  5. Alternativament al que preveuen els paràgrafs c) i d), plantació de fruiters, pollancres o altres espècies arbòries de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA