DECRET 49/1992, de 10 de febrer, d'aprovació de les determinacions del Programa específic d'ajut econòmic en matèria de protecció civil a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el marc de la cooperació econòmica de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals, i per tal de potenciar i ajudar a desenvolupar la temàtica de la protecció civil, per la Resolució del Departament de Governació de 10 de juliol de 1991, es convocaren els municipis de Catalunya i els consells comarcals per a la formació del Programa específic d'ajut econòmic en matèria de protecció civil per a l'anualitat de 1991.

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 10 de desembre de 1991, va emetre informe favorable sobre la formulació del Programa específic esmentat.

Atès que un gran nombre de les sol·licituds presentades no va poder ser atès, es fa necessari formular un nou programa d'ajut a les entitats locals en aquesta matèria.

En aquest sentit, i d'acord amb el Decret 168/1991, de 30 de juliol, per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 1992-1995, la Gerència de Protecció Civil ha definit les determinacions relatives a l'objecte, la durada del programa, la dotació econòmica i les bases de selecció de les sol·licituds i de finançament de les actuacions, per tal que, amb la convocatòria prèvia, la Comissió de Cooperació Local de Catalunya pugui formular el programa específic corresponent a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1992.

Per això, a proposta del conseller de Governació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovar les determinacions que defineixen el programa específic de l'Administració de la Generalitat, denominat d'ajut econòmic en matèria de protecció civil, i que són les següents: L'objecte del programa és la cooperació amb l'administració municipal i comarcal, mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, per tal de subvencionar el finançament d'actuacions destinades a millorar i potenciar la temàtica de protecció civil i, en especial, els requeriments i la resposta davant un fet sinistral significatiu. La durada del programa es refereix a l'anualitat de 1992. La selecció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA