DECRET 291/2003, de 18 de novembre, pel qual es dissol i es liquida el Consorci Institut de Salut Pública de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 291/2003, de 18 de novembre, pel qual es dissol i es liquida el Consorci Institut de Salut Pública de Catalunya.

El Decret 10/1994, d'11 de gener (DOGC núm. 1850, de 24.1.1994) va crear el Consorci Institut de Salut Pública de Catalunya, amb la finalitat primordial de fer recerca aplicada en l'àmbit de la salut pública, particularment en els aspectes de planificació i de gestió dels serveis i els programes sanitaris, i per coordinar les activitats de recerca i docència de postgrau en aquest àmbit, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona, i n'aprovà els seus Estatuts.

Posteriorment, el Decret 181/1995, de 13 de juny (DOGC núm. 2066, de 23.6.1995), va autoritzar l'adscripció a la Universitat de Barcelona de l'Institut de Salut Pública com a institut universitari.

D'una banda, la Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, va definir un nou model organitzatiu per a la gestió de les activitats de foment de la recerca i dels estudis universitaris, atribuint a l'Agència l'exercici de les funcions de foment de les actuacions en matèria d'universitats, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

D'altra banda, la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut, configura un model d'ordenació de la salut pública que comporta dotar-se d'instruments que permetin assolir els principis informadors del sistema sanitari català i, en aquest nou marc, es crea l'Agència de Protecció de la Salut, adscrita al Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb l'objectiu d'integrar tots els serveis i les activitats referits a la protecció de la salut, i coordinar-los amb la resta d'organismes de protecció de la salut en concurrència i coordinació amb la resta d'administracions competents en la matèria. Aquesta Llei recull la situació específica del municipi de Barcelona, tal i com disposa la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que preveu que l'Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona, creada pel Consorci Sanitari de Barcelona, assumeixi la direcció i la gestió dels centres i els serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona.

El procés descrit incideix en les finalitats i les funcions del Consorci Institut de Salut Pública de Catalunya aconsellant-ne la seva dissolució d'acord amb el principi general d'eficàcia que ha de regir l'organització i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA