RESOLUCIÓ ECO/1675/2013, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'atorgament de la menció distintiva International Master's Programme (IMP) per a programes de màster oficials i propis, que siguin impartits a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar una promoció internacional qualitativa per a aquest nivell d'estudis.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Pla de Govern per als anys 2011-2014 recull, en el seu eix d’actuació en ensenyament universitari, l’objectiu de desenvolupar un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions universitàries, la seva oferta acadèmica i l’R+D. El Pla preveu, concretament, la reestructuració de l’oferta d’estudis universitaris incrementant-ne la qualitat i la internacionalització, així com el foment de la mobilitat, l’excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent.

És aplicable el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya, així com tots els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa, que constitueixen normativa bàsica.

L’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997 regula la tramitació, la justificació i el control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2.500, de 21.10.1997).

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’AGAUR.

L’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s’han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU) en data 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria per a l’atorgament de la menció distintiva International Master’s Programme per a programes de màster oficials i propis, que siguin impartits a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar una promoció internacional qualitativa per a aquest nivell d’estudis, les condicions de la qual figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

Aquesta convocatòria la finança la Direcció General d’Universitats (DGU) del Departament d’Economia i Coneixement (DEC). L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 200.000 euros, que són a càrrec de la partida pressupostària 449.0001 i 482.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2013.

Aquesta dotació màxima es pot ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la resolució d’adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d’ajuts en l’exercici pressupostari corresponent.

Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim fixat a l’article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d’un recurs administratiu o contenciós administratiu.

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d’un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d’un mes des de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 22 de juliol de 2013

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Lluís Jofre i Roca

President de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris

Annex

—1 Objecte

1.1 Aquesta convocatòria té per objecte identificar aquells programes de màster amb més dimensió internacional i qualificació del professorat, i facilitar la consolidació i la promoció als estudiants prospectius tant locals com estrangers i de la comunitat universitària internacional en general, mitjançant l’atorgament de la menció International Master’s Programme (IMP) als màsters oficials i propis impartits a Catalunya que són susceptibles d’aconseguir una dimensió internacional.

El grau d’internacionalització dels programes de màster es determinarà, principalment, atenent a les referències internacionals de qualitat assolides, la qualitat acadèmica acreditada, el grau d’internacionalitat en la matrícula actual del programa, com també la llengua d’impartició d’acord amb l’orientació internacional del programa.

1.2 L’atorgament de la menció IMP por comportar, en funció de la valoració obtinguda i dels recursos disponibles, un finançament específic de suport al programa de màster. No obstant això, l’atorgament de la menció IMP no implica, necessàriament, l’atorgament de finançament. L’import màxim que es podrà atorgar per a cada menció és de 15.000 euros...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA