LLEI 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

L’article 146 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, i l’article 150 determina que correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, i també sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

Així mateix, l’article 82 de l’Estatut estableix que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, que actua amb plena independència del Govern de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions i que el Parlament, per mitjà d’una llei, ha d’establir els criteris d’elecció dels seus membres i els seus àmbits específics d’actuació.

Des del 1983 el Parlament de Catalunya ha dictat una gran quantitat de normes relatives al sector audiovisual, que al llarg del temps s’han anat adaptant a les profundes transformacions d’aquest sector.

Amb l’aprovació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aquest òrgan va esdevenir l’autoritat audiovisual de Catalunya i l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa en matèria audiovisual de les diverses institucions que hi tenen competències i garantir el pluralisme intern i extern dels mitjans, l’honestedat informativa, el compliment de la missió de servei públic dels mitjans dependents de les diverses administracions i la diversitat accionarial dels mitjans privats.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha exercit aquestes funcions des de la seva creació. Tanmateix, dins les mesures de reestructuració de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i amb la voluntat de racionalitzar les estructures i assolir un estalvi de costos, aquesta llei determina la reducció del nombre de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya com una mesura necessària del pla d’austeritat, que aprofundeix en una simplificació i un aprimament real de l’Administració de la Generalitat i el sector públic que en depèn bo i garantint l’agilitat i l’eficiència en l’exercici de les seves competències.

La Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, constitueix el marc regulador general en matèria audiovisual a Catalunya, de referència per a impulsar aquest sector i fer-lo més competitiu, i dóna més protagonisme a la Generalitat en la regulació del sector audiovisual, tant en l’àmbit dels mitjans públics autonòmics i locals com en el dels operadors privats. En el marc del procés de redistribució de funcions entre òrgans per a assolir una actuació coordinada més eficient, aquesta llei regula l’atribució de competències amb relació a les potestats d’inspecció, control i sanció de la prestació de serveis de comunicació audiovisual sense el títol habilitant preceptiu.

La Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es va aprovar amb la voluntat d’adequar la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió als nous reptes tecnològics i socioculturals i, alhora, continuar el procés de recuperació de les institucions d’autogovern i de normalització cultural i lingüística de Catalunya, que en aquest àmbit s’havia iniciat amb la creació de la Corporació, l’any 1983.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha seguit els criteris fixats d’independència, professionalitat i viabilitat econòmica; s’ha anat adaptant a les noves exigències dels canvis tecnològics i ha col·laborat activament en l’impuls i el desenvolupament de la indústria audiovisual catalana.

No obstant això, l’experiència dels darrers anys recomana revisar el funcionament dels òrgans rectors dels mitjans públics de comunicació audiovisual. La racionalització de les estructures i la redistribució de les funcions d’aquests òrgans rectors podrien afavorir una gestió i una estratègia empresarials més àgils i eficients, amb el consegüent estalvi de costos que comportaria la reordenació del vèrtex directiu de la Corporació.

D’altra banda, els diversos reptes que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’afrontar amb urgència, com ara la definició de les ofertes estratègiques de continguts i, especialment, la urgència per a iniciar el procés de negociació del contracte programa que ha de regir la Corporació durant els propers quatre anys, tal com ha recordat la Sindicatura de Comptes de Catalunya en l’informe 13/2011, justifiquen amb escreix la necessitat que la Corporació estigui regida per òrgans de govern amb una estructura simplificada que garanteixi l’eficiència en l’exercici de les seves funcions i que disposin, com a mecanisme de decisió, d’un sistema de majories que assegurin la plena continuïtat en la governança de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al marge de les contingències pròpies de cada conjuntura.

Les circumstàncies exposades justifiquen la necessitat d’aquesta llei, per mitjà de la qual es redueix el nombre de membres del Consell de Govern i del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i se suprimeix la figura de director o directora general establerta per la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, com a òrgan executiu de la Corporació. Les funcions d’aquesta figura s’addicionen a les del president o presidenta del Consell de Govern, que, d’aquesta manera, assumeix la direcció executiva ordinària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Així doncs, la modificació que ara es planteja de la Llei 2/2000, de la Llei 22/2005 i de la Llei 11/2007 no comporta un canvi conceptual ni substancial en el marc de referència legal general del sector audiovisual, dissenyat i configurat per la normativa sectorial vigent, sinó que, bàsicament, implica un canvi instrumental i organitzatiu que, bo i mantenint el model de comunicació de caràcter independent, ha de facilitar la governança del sistema i, alhora, fer-lo més eficient amb el consegüent estalvi de recursos. En l’actual situació extraordinària de crisi econòmica, cal emmarcar aquesta actuació dins el context de mesures legislatives impulsades darrerament en altres àmbits de l’activitat de l’Administració catalana, d’acord amb els objectius definits en el Pla de Govern 2011-2014, que pretenen l’agilitat i reestructuració administrativa i la simplificació i racionalització de la regulació administrativa.

Les modificacions d’aquestes tres lleis en l’àmbit audiovisual es plantegen amb aquests objectius, i a l’empara de les competències que la Generalitat té atribuïdes en matèria de mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual, amb la voluntat d’introduir-hi els canvis requerits per a instrumentar les reformes i mantenir la coherència interna de les tres lleis afectades.

II

Aquesta llei té vint-i-quatre articles i s’estructura en tres capítols (un per a cadascuna de les lleis objecte de modificació), cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

Després d’un primer precepte explicatiu de l’objecte i la finalitat de la Llei, el capítol I engloba tots els preceptes modificatius de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que, de manera substancial, estableixen una reducció del nombre de membres del Consell, que passa de deu a sis, amb la finalitat d’assolir un funcionament més àgil i harmònic i també una minoració de la despesa pública associada al Consell. Aquesta circumstància s’acompanya d’altres canvis imprescindibles per a dotar de coherència la nova composició del Consell, que afecten el sistema de renovació parcial del Consell i diferents quòrums de convocatòria, d’assistència i d’adopció d’acords.

El capítol II engloba tots els preceptes modificatius de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, amb una voluntat aclaridora de l’ambigüitat dels preceptes que integren el títol VII de la Llei, amb relació a la delimitació de l’exercici de les competències públiques en l’àmbit audiovisual respecte a la potestat sancionadora de la prestació de serveis de comunicació audiovisual sense el títol habilitant preceptiu. Amb les modificacions introduïdes, es confirma que l’àmbit material de la potestat sancionadora que la Llei 22/2005 reconeix al Govern comprèn tots els supòsits de prestació del servei de comunicació audiovisual sense llicència o sense haver complert el deure de comunicació prèvia, o amb una comunicació prèvia mancada d’eficàcia.

Finalment, el capítol III conté tots els preceptes modificatius de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En primer lloc, es redueix el nombre de membres del Consell de Govern de la Corporació, que passa de dotze a sis. Aquesta circumstància respon tant a criteris tècnics, de millora de l’operativitat del Consell de Govern, com també a objectius de contenció de la despesa econòmica i de recerca d’una major eficiència en el funcionament del sector públic de la Generalitat. La reducció en la composició del Consell de Govern de la Corporació fa necessària la modificació d’altres preceptes. La resta de canvis introduïts en l’estructura i el funcionament dels òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals responen a l’assumpció per part del president o presidenta de la Corporació de gran part de les funcions de direcció executiva ordinària de l’entitat, fins ara atribuïdes al director o directora general, com a conseqüència de la supressió d’aquest òrgan, en la mateixa línia d’austeritat.

Aquesta regulació es completa amb les disposicions que clouen la Llei. La disposició addicional primera, en congruència amb la nova composició més reduïda del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fixa un termini per a la constitució efectiva d’aquests òrgans, i preveu d’una manera expressa el manteniment dels actuals membres en ambdós consells, malgrat que es produeixi l’expiració del termini de llur mandat, fins a la presa de possessió dels nous membres. Les disposicions addicionals segona, tercera i quarta al·ludeixen, respectivament, a la renovació dels membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la primera renovació parcial del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la primera renovació parcial del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També fan referència al procediment específic que haurà de regular els respectius reglaments de funcionament intern.

Es manté, de manera transitòria, fins a la constitució del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Consell de Govern de la Corporació, la vigència, respectivament, de determinats preceptes de la Llei 2/2000 i de la Llei 11/2007, que incorporen quòrums de convocatòria, d’assistència i d’adopció d’acords, que han de continuar essent aplicables durant el règim transitori previst. La disposició derogatòria incideix en determinats preceptes d’aquestes dues mateixes lleis, el contingut dels quals esdevé inaplicable i resulta contradictori amb aquesta nova regulació legal.

Article 1

Objecte i finalitat

Aquesta llei té per objecte modificar determinats preceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la finalitat de simplificar i racionalitzar l’estructura, l’organització i el funcionament de diversos agents públics de l’àmbit audiovisual i adequar diversos aspectes a les realitats actuals per tal de millorar la competitivitat del conjunt del sector.

Capítol I

Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Article 2

Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, que resta redactat de la manera següent:

“4. Composició

”1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per sis membres: cinc consellers i un president o presidenta.

”2. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixen garanties plenes d’independència.

”3. Els membres del Consell són elegits pel Parlament, a proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no s’obté la majoria de dos terços, són elegits per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

”4. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els sis membres que integren el Consell. Si en una primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és elegit per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.”

Article 3

Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 5 de la Llei 2/2000, que resta redactat de la manera següent:

“5. Durada del mandat dels membres

”1. La durada del mandat dels membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, inclòs el president o presidenta, és de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels consellers.

”2. En cas de vacant sobrevinguda en el càrrec de president o presidenta del Consell, s’ha de nomenar una altra persona d’acord amb el procediment que estableix l’article 4.4.

”3. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un conseller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per a la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’article 4. Els consellers que ocupin una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar, excepcionalment i per una única vegada, a la renovació del mandat.”

Article 4

Modificació de l’article 7 de la Llei 2/2000

 1.  S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 7 de la Llei 2/2000, amb el text següent:

  “2. En el supòsit de la lletra a de l’apartat 1, els membres del Consell cessen quan fineix llur mandat però continuen exercint el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous consellers.”

 2.  El contingut actual de l’article passa a ésser l’apartat 1.

Article 5

Modificació de l’article 8 de la Llei 2/2000

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, que resten redactats de la manera següent:

“2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·liciten un mínim de tres dels seus membres.

”3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a mínim, de tres dels seus membres. Els acords del Consell s’han d’adoptar en el Ple, generalment per majoria simple. Tanmateix, s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres de dret del Consell els acords següents:

”a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament del Consell.

”b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.

”c) Els relatius a l’àmbit de les llicències i comunicacions prèvies per a prestar serveis de comunicació audiovisual, per a imposar sancions molt greus i per a aprovar l’informe anual.”

Capítol II

Modificació de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Article 6

Modificació de l’article 36 de la Llei 22/2005

Es modifica l’apartat 4 de l’article 36 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera següent:

“4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual regulats per aquest títol poden difondre continguts, a més dels publicitaris, per encàrrec de les administracions públiques. Els continguts objecte de contracte s’han d’orientar en tots els casos al compliment dels principis del servei públic audiovisual que determina aquesta llei. Sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre contractes de les administracions públiques, la responsabilitat editorial d’aquests continguts també correspon a l’ens públic contractant.”

Article 7

Modificació de l’article 111 de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra j de l’article 111 de la Llei 22/2005, que resta redactada de la manera següent:

“j) Exercir les potestats d’inspecció, control i sanció en els aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual i en la prestació d’aquests serveis sense el títol habilitant a què fa referència l’article 37.2. En exercici d’aquestes potestats, pot prendre les mesures de protecció activa de l’espectre, d’acord amb la normativa vigent.”

Article 8

Modificació de l’article 117 de la Llei 22/2005

Es modifica l’article 117 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera següent:

“Article 117. Potestat reglamentària

”El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té la potestat reglamentària per a desenvolupar els preceptes d’aquesta llei i de les altres lleis en matèria audiovisual en els àmbits relatius a les condicions aplicables als títols habilitants per a l’exercici de la llibertat de comunicació i a les obligacions a què resten subjectes els prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual d’acord amb la llei. Les disposicions reglamentàries del Consell reben el nom d’instruccions. Les instruccions, com a normes de naturalesa reglamentària, han de respectar els principis de simplificació administrativa, menor restrictivitat i lliure competència.”

Article 9

Modificació de l’article 127 de la Llei 22/2005

Es modifica l’apartat 2 de l’article 127 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera següent:

“2. Correspon a l’òrgan competent dins l’Administració de la Generalitat, d’ofici o a instància del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’exercici d’activitats d’inspecció dels aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual, en particular, pel que fa a les característiques i l’estat de les instal·lacions i els equips emprats i a les condicions d’ús de l’espectre radioelèctric i, en tot cas, en els supòsits de prestació de serveis audiovisuals sense haver obtingut el títol habilitant a què fa referència l’article 37.2. Les dades obtingudes com a conseqüència de la realització d’aquestes activitats d’inspecció han d’ésser trameses al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè pugui exercir les potestats de sanció establertes per aquest títol, sens perjudici de les potestats sancionadores que corresponen a l’òrgan competent de l’Administració en matèria de comunicacions electròniques.”

Article 10

Modificació de l’article 132 de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra a de l’article 132 de la Llei 22/2005, que resta redactada de la manera següent:

“a) La prestació de serveis de comunicació audiovisual en els termes establerts per aquesta llei sense disposar de la llicència corresponent o sense haver dut a terme la comunicació prèvia preceptiva, segons que correspongui, i la col·laboració necessària per a la prestació d’aquests serveis. A l’efecte de la determinació del subjecte responsable de la comissió d’aquesta infracció, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya o el Govern, segons que correspongui, han d’identificar la persona física o jurídica a qui es pugui atorgar la condició de responsable editorial dels continguts que es difonen, i també les persones la intervenció de les quals és necessària o transcendent per a la dita prestació, sigui com a prestadores dels serveis de suport als serveis de difusió, sigui com a distribuïdores de serveis de comunicació audiovisual, sigui com a propietàries dels immobles des dels quals s’efectuen les activitats de difusió il·legal.”

Capítol III

Modificació de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 11

Modificació de l’article 5 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 5 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 5. Òrgans

”1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’estructura en els òrgans següents:

”a) El Consell de Govern i el president o presidenta.

”b) El Consell Assessor de Continguts i de Programació.

”2. L’administració i el govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals corresponen al Consell de Govern, que desenvolupa les seves funcions de direcció executiva ordinària per mitjà del seu president o presidenta, el qual pot delegar aquestes funcions en els consellers. El president o presidenta del Consell de Govern també presideix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.”

Article 12

Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007

 1.  Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

  “1. El Consell de Govern és integrat per sis membres, que han d’ésser persones amb mèrits professionals rellevants.”

 2.  Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

  “2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per majoria de dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3. Si en una primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, els membres són elegits per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.”

 3.  Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

  “4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els sis membres que l’integren. Si en una primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o presidenta del Consell de Govern és elegit per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.”

 4.  S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 7 de la Llei 11/2007, amb el text següent:

  “5. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.”

Article 13

Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern acordada per dos terços dels seus membres, amb la consideració prèvia de la comissió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si en una primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o presidenta del Consell de Govern és separat del càrrec per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en les mateixes sessions del Consell de Govern i del Ple del Parlament, respectivament.”

Article 14

Modificació de l’article 11 de la Llei 11/2007

 1.  Se suprimeix la lletra c de l’article 11 de la Llei 11/2007.

 2.  Es modifiquen les lletres d, f, h, j, k, l, n i p de l’article 11 de la Llei 11/2007, que resten redactades de la manera següent:

  “d) Nomenar i separar, a proposta del president o presidenta, el personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.”

  “f) Aprovar la proposta de contracte programa i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.”

  “h) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el pla d’activitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les seves empreses filials.”

  “j) Aprovar, a proposta del president o presidenta, les plantilles i l’organigrama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

  ”k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim de retribucions del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

  ”l) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els comptes i els avantprojectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.”

  “n) Requerir al president o presidenta, en qualsevol moment, informació sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.”

  “p) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els criteris de programació dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.”

 3.  S’afegeix una lletra, la x, a l’apartat 11 de la Llei 11/2007, amb el text següent:

  “x) Participar amb la resta de membres del Consell, per delegació del president o presidenta, en funcions de direcció, gestió i administració.”

Article 15

Modificació de l’article 12 de la Llei 11/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de dret, excepte en els supòsits de l’article 11.d, e, f, g, k i l, en els quals es requereix una majoria qualificada de dos terços. Si en una primera votació no s’assoleix aquesta majoria qualificada, cal fer una segona votació, una vegada han transcorregut vint-i-quatre hores. Si en aquesta segona votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal fer-ne una tercera, que pot ésser en la mateixa sessió, en la qual els acords es poden adoptar per majoria simple.”

Article 16

Modificació de l’article 13 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 13 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 13. Funcions del president o presidenta del Consell de Govern

”El president o presidenta del Consell de Govern té les funcions següents:

”a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en tota mena d’actes públics davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les institucions representatives, i representar el Consell de Govern.

”b) Efectuar la representació ordinària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a comparèixer en judicis i en tota mena d’actuacions.

”c) Respondre, oralment o per escrit, les preguntes que li formuli la comissió parlamentària de control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

”d) Exercir la direcció executiva ordinària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i vetllar perquè s’executin les decisions que pren el Consell de Govern.

”e) Requerir al Consell Assessor de Continguts i de Programació els informes preceptius i els que consideri pertinent de sol·licitar-li.

”f) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell de Govern.

”g) Presidir les sessions del Consell de Govern, ordenar-ne els debats, suspendre’ls per causes justificades i aixecar-ne les sessions.

”h) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions que donin com a resultat un empat, amb la finalitat de fer possible l’adopció d’acords.

”i) Coordinar els treballs de les comissions i les ponències.

“j) Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els acords adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les seves competències.

”k) Elaborar, conjuntament amb els altres membres del Consell de Govern, la proposta del contracte programa, observant el compliment dels convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la participació dels representants dels treballadors per mitjà d’un informe previ.

”l) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els plans d’actuació de les seves empreses filials i la memòria anual.

”m) Nomenar i separar el personal directiu, amb criteris de professionalitat, després que hagin estat designats per acord del Consell de Govern.

”n) Garantir que la programació s’ajusti a les directrius aprovades pel Consell de Govern.

”o) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses filials, i el règim de retribucions del personal.

”p) Dirigir, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, i dictar les disposicions i les instruccions relatives al funcionament i a l’organització interna, sens perjudici de les competències del Consell de Govern.

”q) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici, si escau, de l’autorització preceptiva del Govern.

”r) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici del que els estatuts d’aquestes empreses disposin i de la facultat de delegació.

”s) Complir el que disposa la Llei orgànica del dret de rectificació, amb relació als escrits de rectificació.

”t) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent.

”u) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell de Govern.”

Article 17

Addició de l’article 13 bis a la Llei 11/2007

S’afegeix un article, el 13 bis, a la Llei 11/2007, amb el text següent:

“Article 13 bis. Funcions del vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern

”El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern té les funcions següents:

”a) Exercir les funcions del president o presidenta en cas d’absència d’aquest.

”b) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant les institucions, per delegació del president o presidenta.

”c) Totes les funcions que li delegui el president o presidenta.”

Article 18

Supressió dels articles 14 i 15 de la Llei 11/2007

Se suprimeixen els articles 14 i 15 de la Llei 11/2007.

Article 19

Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 16 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de Programació

”1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l’òrgan assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en matèria de programació i de continguts. El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el president o presidenta en la definició i l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.

”2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per setze membres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals han de representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a mínim, els sectors professionals, els sectors educatius, les associacions cíviques, culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, els membres són elegits per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

”3. El Consell Assessor de Continguts i de Programació ha d’escollir entre els seus membres, i per majoria absoluta, un president o presidenta del Consell, que té les funcions següents:

”a) Representar el Consell en tota mena d’actes públics davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les institucions representatives.

”b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o del Consell de Govern, i presidir i ordenar les sessions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.

”4. El mandat dels membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació s’ha de renovar cada quatre anys.

”5. El Consell Assessor es reuneix quan és convocat d’acord amb l’article 3.b o, almenys, cada quatre mesos, i també quan s’ha de pronunciar preceptivament.

”6. La condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació no exigeix dedicació exclusiva.”

Article 20

Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor de Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern.”

Article 21

Modificació de l’article 20 de la Llei 11/2007

 1.  Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

  “3. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han d’establir les facultats de l’administrador o administradora únic amb relació a l’autorització de despeses, d’ordenació de pagaments i de contractació. Aquests estatuts també han de determinar les facultats reservades al president o presidenta de la Corporació.”

 2.  Es modifica l’apartat 5 de l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent:

  “5. El càrrec de director o directora de cadascun dels mitjans de titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té el mateix règim d’incompatibilitats que el que s’aplica als membres del Consell de Govern de la Corporació.”

 3.  S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 20 de la Llei 11/2007, amb el text següent:

  “6. Els directors dels mitjans de titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals poden ésser convidats al Consell de Govern de la Corporació, amb veu però sense vot.”

Article 22

Modificació de l’article 26 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 26 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“Article 26. Seguiment de la programació

”El president o presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’informar permanentment el Consell de Govern i el Consell Assessor de Continguts i de Programació sobre el compliment de les obligacions relatives a la programació que estableix el contracte programa.”

Article 23

Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:

“2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels articles 173 i següents del Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.”

Article 24

Modificació de la disposició addicional segona de la Llei 11/2007

Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 11/2007, que resta redactada de la manera següent:

“Segona. Reducció de la publicitat en les emissions

”La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’establir les condicions necessàries per a reduir de manera progressiva la publicitat en les emissions que formen part de la seva estructura, d’acord amb l’interès públic i les característiques del sector audiovisual a Catalunya, amb la voluntat d’afavorir la lliure competència dins el mercat audiovisual català. En el cas de les emissores de ràdio, la reducció progressiva de la publicitat ha de tendir cap a la desaparició.”

Disposicions addicionals

Primera

Constitució del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Consell Assessor de Continguts i de Programació

 1.  El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la nova composició establerta per aquesta llei, s’ha de constituir dins el termini d’un mes a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei. Els membres que integren el Consell de Govern en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei han de continuar exercint les funcions que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous consellers, malgrat que es produeixi l’expiració del termini del mandat d’algun d’aquests membres. Els membres de l’actual Consell de Govern de la Corporació poden ésser elegits per a integrar el nou Consell de Govern.

 2.  Els membres que integren el Consell Assessor de Continguts i de Programació en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei han de continuar exercint les funcions que els corresponen fins que es constitueixi el nou Consell amb la composició que determina aquesta llei, la qual cosa s’ha de produir en un termini no superior a sis mesos a partir de la constitució del Consell de Govern. Els membres de l’actual Consell Assessor de Continguts i de Programació poden ésser elegits per a integrar el nou Consell.

  Segona

  Renovació dels membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 3.  La nova composició del Consell de l’Audiovisual de Catalunya establerta per aquesta llei es fa efectiva a mesura que els actuals membres del Consell perdin aquesta condició, d’acord amb l’article 7 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

 4.  En cas que la pèrdua de la condició de membre del Consell no sigui deguda a l’expiració del mandat, no és aplicable l’últim incís de l’article 5.3 de la Llei 2/2000.

  Tercera

  Primera renovació parcial del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

  La primera renovació parcial dels consellers del Consell de l’Audiovisual de Catalunya s’ha de fer al cap de tres anys de la constitució del Consell amb el nombre de membres que determina aquesta llei de modificació, d’acord amb el procediment establert pel Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

  Quarta

  Primera renovació parcial del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 5.  El procediment de la primera renovació parcial del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’ésser regulat pel reglament de funcionament intern del Consell i s’ha de fer el tercer any d’haver estat constituït el Consell, d’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 6.  Els membres del Consell de Govern separats en aplicació d’aquesta disposició addicional, excepcionalment, poden ésser objecte d’una nova elecció, per a un nou mandat i per una única vegada.

  Cinquena

  Atribució de competències a la presidència del Consell de Govern

  Les referències que qualsevol disposició faci a les funcions o competències del director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’han d’entendre atribuïdes al president o presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

  Disposició transitòria

 7.  Mentre no es constitueixi el Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb la nova composició establerta per aquesta llei, no són aplicables els articles 3 i 5, i continuen vigents, de manera transitòria, els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 d’abril, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació.

 8.  Mentre no es constitueixi el Consell de Govern amb la nova composició establerta per aquesta llei, no és aplicable l’article 15 i continua vigent, de manera transitòria, l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació.

  Disposició derogatòria

  Resten derogades:

  a) La disposició addicional primera i la disposició transitòria primera de la Llei 2/2000, del 4 d’abril, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

  b) La disposició transitòria de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

  Disposició final

  Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.w

  Palau de la Generalitat, 22 de febrer de 2012

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  (12.052.049)