ORDRE AAR/126/2009, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/126/2009, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2009.

El Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix, a l'article 61, la definició de l'aplicació de la metodologia Leader, mitjançant l'eix 4, en els programes de desenvolupament rural.

Aquest Reglament (CE) núm. 1698/2005 fixa, a l'article 63, que els ajuts concedits en el marc de l'eix Leader es destinaran a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament rural en les mesures seleccionades dels eixos 1, 2 i 3, a l'execució de projectes de cooperació i al funcionament dels grups d'acció local.

Així mateix, el Reglament esmentat preveu que l'aplicació dels ajuts s'efectuarà amb l'aprovació prèvia de la Comissió dels programes de desenvolupament rural elaborats per les autoritats competents, els quals es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013.

El Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre.

D'altra banda, el Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm 1698/2005 del Consell, respecte a l'aplicació dels procediments de control i la condicionalitat en relació amb les mesures d'ajuts al desenvolupament rural.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Acord de Govern de 22 de maig de 2007, va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2007-2013. En aquesta programació es preveu l'aplicació de la metodologia Leader, a través de l'eix 4, amb la participació dels grups d'acció local que se seleccionaran per desenvolupar-la, a determinades mesures de desenvolupament de les zones rurals dels eixos 1 i 3, a l'execució de projectes de cooperació i al funcionament dels grups d'acció local del PDR 2007-2013.

La Comissió, mitjançant la Decisió C (2008) 702, de 15 de febrer de 2008, va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2007-2013 i va determinar la participació del fons FEADER en el cofinançament d'aquest programa.

L'Ordre AAR/386/2008, de 31 de juliol, i l'Ordre AAR/500/2008, de 26 de novembre, regulen les normes de presentació i els criteris de selecció de programes de desenvolupament rural i grups d'acció local per a l'aplicació a Catalunya de la metodologia Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013.

La Resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural de 17 de desembre de 2008 va aprovar i seleccionar, amb caràcter provisional fins a la signatura del conveni corresponent, els 13 grups que participaran en la gestió d'aquestes actuacions.

Els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents a les actuacions en aplicació d'estratègies de desenvolupament rural, i més concretament, la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i les agrobotigues, la creació i el desenvolupament de microempreses, el foment d'activitats turístiques i la conservació i millora del patrimoni rural. Els ajuts corresponents al foment de la creació i desenvolupament de microempreses i el foment d'activitats turístiques tenen el caràcter d'ajuts de minimis, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, i es regeixen pel Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis.

Consegüentment, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores i el procediment de gestió dels ajuts per a l'aplicació de les mesures de l'eix 4 de metodologia Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 per a la diversificació econòmica de les zones rurals, que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

La gestió d'aquests ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural mitjançant la Resolució de 17 de desembre de 2008 i d'acord amb les dades que figuren a l'annex 2. Aquesta gestió queda condicionada a la signatura dels corresponents convenis amb el DAR.

Article 2

2.1 Convocar, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 anterior, els ajuts de l'eix 4 del PDR 2007-2013, que es gestionaran mitjançant la metodologia Leader.

2.2 Les sol·licituds d'ajut s'efectuaran d'acord amb les especificitats establertes per a cada mesura a l'annex 3.

2.3 El termini de presentació de sol·licituds dels ajuts corresponents a les mesures d'aquesta Ordre és d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

2.4 Els ajuts que estableix aquesta Ordre tenen el caràcter de cofinançats per la Unió Europea (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013, i aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000102/6161 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, dotada amb un import màxim de 5.300.000 euros per a l'any 2010, i 370.000 euros per a l'any 2011, la qual cosa suposa el 70% del finançament d'aquests ajuts.

La resta del finançament, 2.430.000 euros, aniran a càrrec del fons FEADER, que representa el 30% del finançament d'aquests ajuts.

2.5 El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural fixarà anualment la dotació pressupostària assignada als ajuts de les mesures que estableix aquesta Ordre. Els convenis que ha de signar cada grup d'acció local amb el DAR contindran els quadres financers corresponents. Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària serà la següent:

Grup d'acció local Leader: dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 798.994.

Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya: 662.023.

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges-Bisaura: 494.615.

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia: 684.852.

Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya: 517.444.

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: 494.616.

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori: 623.976.

Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord: 532.663.

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça: 684.852.

Consorci Leader Priorat Baix Camp: 619.895.

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques: 578.319.

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 837.041.

Consorci Leader Urgell-Pla d'Urgell: 570.710.

Total DAR + FEADER: 8.100.000.

2.6 L'òrgan instructor dels expedients d'aquests ajuts és el Servei de Dinamització de l'Economia Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

2.7 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds i certificacions és el director o directora general de Desenvolupament Rural.

A aquests efectes, es nomena una comissió d'elegibilitat, que serà l'òrgan col·legiat encarregat d'estudiar l'elegibilitat de les sol·licituds d'ajut. Aquesta Comissió estarà formada, en representació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per una persona del Servei de Dinamització de l'Economia Rural i els/les caps de les oficines comarcals corresponents a l'àmbit territorial del grup d'acció local, amb veu i amb vot; i, en representació del grup d'acció local, per un representant d'aquest grup, amb veu però sense vot.

2.8 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.9 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.10 Els ajuts concedits es faran públics a la web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició transitòria

Les condicions establertes per a les actuacions regulades en aquesta Ordre resten sotmeses a l'aprovació per part de la Comissió Europea de la proposta de modificació del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 de Catalunya presentada pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Disposicions finals

.1 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

.2 Es faculta el director general de Desenvolupament Rural per actualitzar o modificar el contingut de l'annex 2.

Barcelona, 23 de març de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA