ORDRE ARP/246/2004, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder de Catalunya relatives al període de programació 2000-2006, i es convoquen els corresponents a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/246/2004, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder de Catalunya relatives al període de programació 2000-2006, i es convoquen els corresponents a l'any 2004.

El Reglament CE 1257/1999, del Consell, de 17 de maig (DOCE L/160, de 26.6.1999), estableix el marc dels ajuts comunitaris a càrrec del FEOGA en suport d'un desenvolupament rural sostenible, com a acompanyament i com a complement de la resta d'instruments de la política agrícola comuna. Fixa la concessió d'ajuts per a vint-i-dues mesures de desenvolupament. Preveu que l'aplicació dels ajuts es farà amb l'aprovació prèvia de la comissió dels programes de desenvolupament rural elaborats per les autoritats competents, els quals es desenvoluparan dins un període de set anys a partir de l'1 de gener de 2000.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Acord de Govern de 13 de desembre de 1999, va aprovar el Programade desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 2000-2006, el qual va ser presentat i aprovat per la Comissió de la UE mitjançant la Decisió de 14 de setembre de 2000 (PDR-5).

L'Ordre de 18 de setembre de 2001 (DOGC núm. 3478, de 21.9.2001) va regular el procés de selecció de programes de desenvolupament rural i grups d'acció local en aplicació de les mesures de diversificació econòmica a les zones rurals Proder.

La Resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural de 20 dedesembre de 2001 va aprovar i seleccionar els deu grups que participaran en la gestió d'aquestes actuacions.

Per la Decisió de la Comissió Europea C (2003) 234, de 8 d'abril, va ser aprovada una nova mesura G2 del PDR anomenada Millora dels processos de transformació i comercialització al sector majorista a les zones rurals de Catalunya, per tal que els grups d'acció local Proder puguin gestionar també els ajuts a les petites indústries i cooperatives que realitzin inversions inferiors a 180.000 euros, dins d'una estratègia global de desenvolupament. Per la Decisió SG (2003) D/23 0459, de 10 de juliol, de la Comissió Europea, es va donar autorització com ajut d'Estat núm. 224/03 per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris en zones rurals al sector minorista, promoguts per petites indústries i cooperatives que realitzin inversions dins d'una estratègia global de desenvolupament per tal que aquests siguin gestionats per grups d'acció local Proder.

Cal ara, doncs, establir el règim d'ajuts que faci possible l'aplicació d'aquestes mesures de foment de la diversificació de les activitats econòmiques en les zones rurals de Catalunya, d'acord amb la programació aprovada per al període 2000-2006.

En conseqüència, valorada la conveniència de modificar determinats aspectes de les bases reguladores, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques deCatalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores del règim d'ajuts per a l'aplicació de les mesures per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder de Catalunya relatives al període de programació 2002-2006, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar l'àmbit d'actuació de cadascun dels grups d'acció local seleccionats a l'empara del programa Proder a Catalunya, els quals es publiquen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 3

3.1 Convocar, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre, els ajuts que, mitjançant la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats per participar en la gestió de les mesures de desenvolupament de les zones rurals, corresponen a les actuacions del programa Proder.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds d'aquest règim d'ajuts, relatiu al període 2002-2006, s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 30 de juny de 2005. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses.

3.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats amb la Unió Europea d'acord amb el que preveu el Pla de desenvolupament rural (PDR), aniran a càrrec de la partida pressupostària 1702 D/773170100/5211 dotada amb un import màxim de 610.657,27 euros i de la partida pressupostària 1702 D/773170300/5211 dotada amb un import màxim de 2.788.000 euros del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'any 2004.

3.4 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca fixarà anualment la dotació pressupostària assignada als ajuts que estableix aquesta Ordre.

Article 4

4.1 La resolució deconcessió dels ajuts correspon al director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a proposta del president del grup d'acció local. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la al sol·licitant és de sis mesos comptat a partir de la data de presentació i registre de sol·licituds.

4.2 Contra la resolució es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemàde la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

Article 5

Es faculta el director general de Desenvolupament Rural perquè dicti les disposicions i instruccions tècniques que calguin per al desplegament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les sol·licituds presentades a l'empara de l'Ordre ARP/186/2002, de 3 de juny, que no hagin estat resoltes en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, es consideraran presentades, a efectes de terminis, el primer dia del termini que s'assenyala a l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre ARP/186/2002, de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació de les mesures de diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder, i es convoquen els corresponents al període 2002-2006 (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002).

Ordre ARP/172/2003, d'11 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació de les mesures per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder, i es fixa la dotació pressupostària corresponent a l'any 2003 (DOGC núm. 3868, de 22.4.2003).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de juliol de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex 1

Bases reguladores

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791 A, de 31.12.2002); l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i controls d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposin les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya corresponents.

.2 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el règim d'ajuts per a l'aplicació de les mesures que preveu la programació aprovada al PDR de Catalunya i que van adreçades a la diversificació de les economies rurals, per al període 2002-2006, mitjançant la col·laboració dels grups d'acció local Proder seleccionats d'acord amb l'Ordre de 18 de setembre de 2001.

.3 Àmbit d'aplicació

3.1 Les àrees d'aplicació dels ajuts de foment, relatius ales mesures que s'han de gestionar amb la metodologia Proder, correspondran als territoris rurals que es determinen a les programacions que han aprovat els grups d'acció local i que es recullen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

3.2 Cap municipi, o part, englobat en la programació d'un dels grups seleccionats per a l'aplicació de la metodologia Proder, podrà ser inclòs, simultàniament, en altres programes de desenvolupament rural gestionats per altres grups d'acció local.

.4 Finalitats dels ajuts

Les mesures a les quals s'adreçaran els ajuts que estableix aquest règim tenen com a finalitat el foment i la realització d'inversions, despeses i actuacions, per a l'aplicació dels programes de diversificació econòmica de les zones rurals aprovatspels grups d'acció local Proder seleccionats, i en concret faran referència a:

4.1 Mesura p) Diversificació de les activitats en l'àmbit agrari i afins, per a l'augment de les possibilitats de creació de llocs de treball i/o d'ingressos alternatius, amb la promoció de la creació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA