ORDRE ECF/462/2010, de 10 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/462/2010, de 10 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Antecedents

El consum d'energia té repercussions molt negatives en diversos aspectes com ara la reducció progressiva de les reserves de recursos no renovables, l'impacte ambiental de la majoria de les fonts energètiques o la destinació de recursos econòmics a l'explotació de matèries primeres i a altres àmbits econòmics de baix valor afegit.

El consum ineficient de l'energia provoca un malbaratament de recursos, l'augment del dèficit de la balança comercial del país, la reducció de la competitivitat de les empreses, l'augment de la inflació, etc.

S'ha de promoure un sistema energètic amb una aportació de recursos renovables més important i també s'ha de promoure un ús més racional i eficient dels recursos energètics.

En el futur immediat, l'energia serà un producte cada cop més costós. Només millorant de manera significativa l'eficiència energètica i adoptant nous hàbits de consum més racionals podrà enfrontar-se millor aquest horitzó. En aquest sentit, el suport a les inversions en eficiència energètica ha de ser una prioritat de l'Administració pública.

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) del Departament d'Economia i Finances té assignada l'execució de les activitats de la política energètica de la Generalitat de Catalunya fixades en el Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 (PEC) i a la seva revisió que s'ha dut a terme durant l'any 2009.

L'Estratègia d'estalvi i eficiència energètica del PEC es coordina amb l'Estratègia d'estalvi i eficiència energètica a Espanya 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d'abril de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) del Govern espanyol i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica a Catalunya de les actuacions que preveu el Pla d'acció 2008-2012 de l'E4. En el Conveni s'identifiquen diverses actuacions que, junt amb altres específiques de l'Estratègia del PEC, requereixen el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Vista la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions;

Vist l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 7 de setembre de 2010, que aprova l'expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convocatòria;

Vist l'informe favorable de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya de data 12 de març de 2010;

Vist el Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008), en particular, els articles 18, 19, 21 i 22 de la secció quarta on es recullen les ajudes per a la protecció del medi ambient; els articles 4 i 15 del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L 358, de 16.12.2006); el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006); el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles (DOUE L 337, de 21.12.2007, pàg. 35), i les Directrius comunitàries sobre ajuts estatals en favor del medi ambient (2008/C 82/01);

Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per subvencionar, en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, la realització d'actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica i obrir la convocatòria per a l'any 2010.

Article 2

Convocatòries

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per Ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual contindrà les determinacions establertes per la normativa d'aplicació.

2.2 En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, s'hagi esgotat l'import màxim destinat per a aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, i a mesura que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar, mitjançant resolució de la directora de l'ICAEN, nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els requisits continguts en aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l'ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis que s'estableixen.

Article 3

Objecte dels ajuts, actuacions subvencionables, quantia dels ajuts i règim de subjecció a normativa comunitària

3.1 Objecte dels ajuts.

Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes i les actuacions realitzats dins el territori català, que es puguin integrar en alguna de les línies d'actuació següents:

 1. AC-1 Inversions en tecnologies de millora de l'eficiència energètica en explotacions agràries (agricultura concursal 1).

 2. AR-1 Auditories energètiques en explotacions agràries (agricultura reglada 1).

 3. CC-1 Cogeneracions al sector no industrial (cogeneració concursal 1).

 4. CC-2 Microcogeneracions fins a 150kWe (cogeneració concursal 2).

 5. CR-1 Auditories energètiques i estudis de viabilitat a plantes de cogeneració (cogeneració reglada 1).

 6. EC-1 Millora de l'eficiència energètica de l'equipament específic del sector terciari (edificis concursal 1).

 7. ER-1 Auditories energètiques d'edificis, d'enllumenat exterior i serveis no industrials existents (edificis reglada 1).

 8. ER-2 Qualificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció i rehabilitacions importants (edificis reglada 2).

 9. ER-3 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat interior d'edificis públics i privats existents (edificis reglada 3).

 10. ER-4 Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents (edificis reglada 4).

 11. ER-5 Rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis existents d'ús diferent del d'habitatge (edificis reglada 5).

 12. ER-6 Construcció de nous edificis amb alta qualificació d'eficiència energètica (edificis reglada 6).

 13. ER-7 Millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions d'ascensors existents en edificis (edificis reglada 7).

 14. IC-1 Inversions o renovació en tecnologies energèticament eficients a la indústria (indústria concursal 1).

 15. IR-1 Auditories energètiques a la indústria (indústria reglada 1).

 16. IR-2 Implantació de la norma EN-16.001 de sistemes de gestió energètica (indústria reglada 2).

 17. PC-1 Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions actuals de potabilització, proveïment, depuració d'aigües residuals i dessalinització (serveis públics concursal 1).

 18. PR-1 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat exterior existent i de façanes d'edificis (serveis públics reglada 1).

 19. SC-1 Inversions o renovació en xarxes urbanes de calor i fred (serveis energètics concursal 1).

 20. SR-1 Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l'externalització de la propietat o la gestió d'instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics (serveis energètics reglada 1).

 21. TC-1 Elaboració de plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients (transport concursal 1).

 22. TC-2 Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels plans de mobilitat urbà (PMU) i plans de desplaçament d'empresa (PDE) (transport concursal 2).

 23. TC-3 Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric (transport concursal 3).

 24. TC-4 Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats (transport concursal 4).

 25. TC-5 Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats (transport concursal 5)

 26. TC-6 Sistemes de bicicleta pública (transport concursal 6).

 27. TC-7 Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies (transport concursal 7).

 28. TR-1 Renovació del parc de vehicles tipus turisme (transport reglada 1).

 29. TR-2 Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA