DECRET 225/1991, de 28 d'octubre, pel qual s'acorda l'emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya per un import de 14.250 milions de pessetes.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 20/1990, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1991, en l'article 29.1 autoritza el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya a emetre deute públic o fer ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import màxim de 53.994 milions de pessetes.

La Llei 14/1991, de 4 de juliol, d'actuacions pressupostàries urgents, en l'article 1.3, autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya a emetre deute públic o fer ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import màxim de 12.825 milions de pessetes, destinat a finançar les operacions de capital aprovades en la Llei esmentada.

En ús de les autoritzacions esmentades, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

S'acorda l'emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya per un import de 14.250 milions de pessetes, amb la finalitat de finançar operacions d'inversió que preveuen les lleis 20/1990, de 28 de desembre, i 14/1991, de 4 de juliol.

Article 2

S'autoritzen les condicions d'emissió següents: Tipus d'emissió: a la par. Valor nominal dels títols: 10.000 pessetes cadascun, en títols múltiples. Tipus d'interès: el tipus d'interès serà fix i es determinarà el dia anterior a l'inici del període de subscripció, en funció de l'evolució dels tipus d'interès del mercat. El tipus fixat en cap cas no podrà ser inferior al 10,5% anual ni superior al 13% anual. Venciment d'interessos: anual, el primer als dotze mesos de la data d'emissió. Amortització: en dues amortitzacions anuals iguals i consecutives, per reducció de nominal, les quals tindran lloc en complir-se el sisè i setè anys comptats, ambdós, des de la data d'emissió. Venciment final: 7 anys. Període de subscripció: des del dia 6 fins al dia 26 de novembre de 1991; serà ajustable en funció dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA