DECRET 247/2000, de 24 de juliol, pel qual es regulen els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

247/2000, de 24 de juliol, pel qual es regulen els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges.

La importància del manteniment i millora del patrimoni immobiliari construït ha fet que les mesures públiques destinades al foment de l’activitat de rehabilitació fossin un dels eixos de la política d’habitatge. Així, tradicionalment, en les disposicions reguladores del pla de l’habitatge, juntament amb les mesures incentivadores de l’accés a l’habitatge i el lloguer, es troben recollides algunes de les línies destinades a la rehabilitació.

Des de la implantació de la política de rehabilitació, per primera vegada a l’any 1982, aquesta ha sofert una clara evolució, principalment en dos sentits. El primer d’ells es concreta en l’enumeració del tipus d’obra que són objecte de protecció. Amb aquesta primera delimitació s’ha perseguit una recerca de la qualitat edificatòria i de la millora de les condicions dels edificis. Per aquesta raó, les obres susceptibles de ser beneficiàries d’ajuts són, entre d’altres, les destinades a dotar als edificis o als habitatges de condicions de consolidació estructural, millora d’instal·lacions i habitabilitat, fugint d’obres estètiques o ornamentals. El segon aspecte ha consistit en l’establiment d’àrees d’actuació concretes amb delimitació especial que ha permès, d’una banda, la recuperació d’un patrimoni arquitectònic, i, d’altra banda, frenar la degradació de les zones específiques o barris i la revitalització i manteniment del seu teixit social.

La Generalitat de Catalunya també ha tingut en compte les edificacions que han estat afectades per patologies especials, en relació amb les quals ha adoptat els programes específics destinats a la conservació i rehabilitació d’aquest parc.

En definitiva, totes les mesures públiques que s’han adoptat han anat destinades a l’objectiu d’aconseguir paulatinament el foment de la cultura del manteniment dels edificis per part dels propietaris i usuaris. Aquest va ser un dels objectius principals pels quals es varen destinar ajuts en el Decret 201/1998 de 30 de juliol.

En aquests moments i per les raons exposades, s’ha considerat convenient establir mesures específiques destinades a reforçar bé aquelles actuacions que precisen d’una atenció especial per estar situades en les àrees que delimitarà el conseller, atès que presenten especials valors per preservar o unes especials situacions de degradació, o bé aquells supòsits que precisen d’una incentivació con són: els habitatges que es rehabilitin per destinar-los a lloguer, o bé els habitatges amb contractes d’arrendaments anteriors a l’actual Llei d’arrendaments urbans subjectes a pròrroga forçosa.

La importància de continuar amb les activitats de rehabilitació aconsella, doncs, adoptar aquesta nova disposició, per tal de reforçar les línies d’actuacions que en aquests moments es consideren prioritàries.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir el finançament i els ajuts públics de les actuacions de rehabilitació protegibles en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i la gestió dels ajuts regulats en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, sobre mesures de finançament d’actuacions protegibles en matèria d’habitatge i sòl del pla 1998-2001.

Article 2

Actuacions de rehabilitació

Als efectes del que disposa aquest Decret es consideren actuacions protegibles de rehabilitació les actuacions en àrees de rehabilitació i la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges.

Article 3

Edificis i habitatges

La rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatges comprèn les actuacions que compleixin les condicions que estableix el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per a l’obtenció de qualificació d’actuació protegida.

Article 4

Àrees de rehabilitació

Es consideren àrees de rehabilitació les àrees de rehabilitació integrada així com aquelles que siguin declarades pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, als efectes del que disposa el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny.

Article 5

Reconeixement dels ajuts

5.1 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través del director general d’Arquitectura i Habitatge, reconeixerà els ajuts per les actuacions de rehabilitació de les àrees de rehabilitació, en la forma i la quantia que es fixi amb el Ministeri de Foment, d’acord amb l’esmentat Reial decret.

5.2 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través del director general d’Arquitectura i Habitatge, reconeixerà els ajuts establerts pel Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per a les actuacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA