DECRET 325/2001, de 4 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

325/2001, de 4 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B.

El Decret 60/1999, de 9 de març, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques (DOGC núm. 2847, de 15.3.1999), va crear el Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B per a l’alumnat de 6è curs d’educació primària, amb una vigència corresponent als cursos escolars 1998-1999, 1999-2000 i 2000-2001, amb la finalitat de combatre la seva incidència a causa de l’increment de la població jove susceptible de contraure aquests dos virus.

Per tal de seguir avançant en aquesta direcció, atesa l’eficàcia de la vacuna antihepatítica A+B, i la necessitat de garantir els resultats de l’avaluació d’aquest Programa pilot, escau procedir a la pròrroga de la seva vigència per als cursos escolars 2001-2002 i 2002-2003.

Per tot l’exposat, d’acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Es prorroga la vigència del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B, creat al Decret 60/1999, de 9 de març, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçat a l’alumnat de 6è curs d’educació primària, durant el curs escolar 2001-2002 i 2002-2003.

Per a la vacunació a aquest col·lectiu durant els cursos escolars esmentats en aquest article, els ajuntaments —respecte dels centres docents públics i concertats— i les direccions dels centres docents privats que participin en el Programa percebran la contraprestació econòmica que anualment determina el Departament de Sanitat i Seguretat Social en aplicació de l’article 13 del Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del programa de salut escolar.

La Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social farà el seguiment del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B i n’avaluarà els resultats quan finalitzi el seu període de vigència.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA