RESOLUCIÓ TRE/3245/2009, de 6 d'octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de comandament i cinc llocs singulars del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/16/09).

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3245/2009, de 6 d'octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de comandament i cinc llocs singulars del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/16/09).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Vist que estan vacants els llocs objecte de convocatòria, i vista la proposta de la persona titular de l'òrgan directiu per a la seva provisió;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i les descripcions dels llocs de treball a proveir, incloses en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d'intervenció;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball del Departament de Treball (convocatòria de provisió núm. TI/16/09), que es detallen a l'annex 2.

.2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant la consellera de Treball, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 d'octubre de 2009

P. D. (Ordre TIC/371/2002, DOGC d'11.11.2002)

Antoni Fernández Pérez

Secretari general

Annex 1

.1 Llocs de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria al qual opta, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podrà participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat al qual opta, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, el funcionari o funcionària amb destinació definitiva haurà d'haver romàs un mínim d'un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 El personal funcionari amb discapacitats hi podrà participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificaran als taulers d'anuncis del Departament a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant l'anterior, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no podrà prendre-hi part ni el personal funcionari que es trobi en suspensió d'ocupació, ni el que hagi estat traslladat de llocs de treball ni el que hagi estat destituït de càrrecs de comandament, com a conseqüència d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que els funcionaris o funcionàries que hagin estat destituïts de càrrecs de comandament puguin participar per a llocs singulars. Tampoc no podrà prendre-hi part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s'han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

.4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Treball (carrer de Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona); als Serveis Territorials de Treball a Barcelona (carrer de la Carrera, 12-24, 08004 Barcelona); als Serveis Territorials de Treball a Girona (carrer de la Rutlla, 69-75, 17003 Girona); als Serveis Territorials de Treball a Lleida (carrer del General Britos, 3, 25007 Lleida); als Serveis Territorials de Treball a Tarragona (carrer de Joan Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona); als Serveis Territorials de Treball a les Terres de l'Ebre, (carrer de la Rosa, 9, 43500 Tortosa) o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la present Resolució de convocatòria al DOGC.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per al personal que concursa i només s'admetran renúncies a la participació al concurs quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut l'esmentat termini, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s'haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997). Igualment, aquesta sol·licitud es pot obtenir al lloc web d'Internet http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/imande.htm.

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una declaració dels mèrits i capacitats que s'al·leguin, així com un certificat, emès per l'òrgan competent en matèria de personal, acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

4.5 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d'adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l'equip oficial de valoració de disminucions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari o la funcionària pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, podran demanar l'adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l'organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquests persones podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d'acreditació dels mèrits i capacitats.

4.6 Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi d'identificació del lloc de treball a què s'opta i, si es vol...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA