ORDRE ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment del control posterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment del control posterior.

L'article 15 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres modifica l'article 69 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya que resta redactat de la manera següent:

"1. No resten sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, i també les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa inicial de l'acte o del contracte del qual deriven, o llurs modificacions.

"2. Per Ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, i a proposta de l'interventor o interventora general, es pot substituir la fiscalització prèvia per actuacions de control a posteriori en els àmbits de determinats expedients relatius a les subvencions, a les transferències a ens públics i a d'altres que es puguin determinar d'una quantia individualitzada no significativa. En la dita Ordre s'han de determinar quins tipus d'expedients poden ésser objecte d'aquestes actuacions de control a posteriori, a més del procediment i del seu abast."

Així mateix, l'esmentada Llei, en l'article 18 modifica l'apartat 2 de l'article 23 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, i suprimeix el tràmit de la fiscalització prèvia dels contractes menors.

A la vista de les disposicions referenciades, cal establir el procediment de control que substitueixi el de control previ que estant realitzant els departaments, entitats autònomes, entitats gestores de la Seguretat Social i Servei Català de la Salut.

Per tot això, per tal d'establir la modalitat, l'abast i procediment de control en diverses àrees de despesa i en l'ús de les facultats que em dóna l'article 69 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és l'establiment i la regulació del procediment a seguir per part de l'Intervenció General pel que fa al control dels expedients següents:

  1. En matèria de despeses derivades de la contractació administrativa: els contractes menors regulats en els articles 56, 121,176 i 201 del Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

  2. En matèria de despeses derivades de la gestió del personal que presta els seus serveis a la Generalitat de Catalunya:

La contractació o nomenament de personal substitut, entès com aquells expedients de contractació laboral o nomenament d'interins que es realitzen per substituir a treballadors, funcionaris o estatutaris amb dret a reserva del lloc de treball i que es contracta o nomena temporalment per cobrir l'absència del treballador, funcionari o estatutari substituït.

El venciment de triennis, entès com aquells expedients que consisteixen en el reconeixement de la quantitat que correspon abonar per grup a cada funcionari o personal laboral per cada tres anys de serveis. No inclou aquells expedients de reconeixement de serveis previs establerts en la disposició addicional dotzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i en la normativa laboral i/o sectorial corresponent.

La liquidació de les hores extraordinàries, entès com aquells expedients que reconeixen la retribució de la realització de serveis extraordinaris prestat fora de la jornada habitual de treball.

Les indemnitzacions per raó del servei: dietes i assistències a òrgans col·legiats, tribunals i cursos de col·laboració. Inclou tots aquells expedients que donen origen a les indemnitzacions previstes en el Decret 337/ 1998, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, o altre normativa laboral o sectorial d'aplicació.

1.2 Els preceptes d'aquesta Ordre són d'obligat compliment en els àmbits d'actuació següents:

Els departaments.

Les entitats autònomes de naturalesa administrativa.

Les entitats gestores de la Seguretat Social.

El Servei Català de la Salut.

Article 2

Modalitat de control

2.1 La modalitat de control que s'estableix per fer el seguiment de la realització de les despeses derivades de les matèries definides en l'article anterior és el control posterior.

2.2 El control posterior consisteix en la comprovació de tots aquells actes, expedients, documents, control de registres comptables, sistemes informàtics i bases de dades dels quals se'n deriven...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA