ORDRE TRE/500/2010, de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió d'ajuts per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/500/2010, de 25 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió d'ajuts per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't).

La crisi financera i econòmica internacional iniciada el 2008 ha colpejat durament els mercats de treball i ha evidenciat que la formació, en tots els seus nivells, és bàsica i essencial tant per al desenvolupament professional com per trobar i, també, per conservar la feina. Així, els col·lectius amb menys formació, especialment els joves, amb pocs estudis o sense, han estat els primers en ser expulsats del mercat de treball i corren el risc de quedar-ne exclosos.

La nova Estratègia Europea per al creixement i l'ocupació, Europa 2020, aprovada pel Consell Europeu de 17 de juny de 2010, estableix entre els seus objectius que la taxa d'abandonament escolar sigui inferior al 10% i que, com a mínim, el 40% dels joves tinguin una qualificació o certificat. A més, una de les set iniciatives que impulsa és la de “joventut en moviment”. Aquest pretén ser un marc d'ocupació dels joves que subratlli les polítiques destinades a reduir la taxa d'atur. Es vol promoure, juntament amb les administracions públiques competents dels estats membres i els interlocutors socials, l'accés dels joves al mercat laboral mitjançant una acció integrada que inclogui, entre altres aspectes, orientació, assessorament, formació i pràctiques.

En els darrers tres anys s'ha triplicat a Catalunya la taxa d'atur de les persones més joves. En aquest sentit, el 20 d'abril de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya ja va aprovar un conjunt de mesures adreçades a millorar-ne l'ocupació, mitjançant actuacions que combinen la formació i el treball, amb l'objectiu de garantir la inserció laboral d'aquestes persones joves, o bé la seva tornada al món educatiu. Aquestes accions, centrades en adaptar les polítiques per als joves a la situació actual, s'emmarquen en l'Acord de Mesures per a l'Ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012, aprovat pel Govern i signat amb els agents econòmics i socials en el mes de setembre de 2009.

En la mateixa línia, la reforma laboral endegada per l'Administració de l'Estat pretén, entre altres objectius, millorar les oportunitats de les persones desocupades, amb particular atenció als joves, reordenant la política de bonificacions a la contractació i fent més atractius els contractes formatius per a empreses i treballadors.

El programa Suma't del Departament de Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'emmarca en aquest context i es dirigeix a incrementar la formació i l'ocupabilitat de persones joves en atur, majors de 18 anys i menors de 25 anys, que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria i compta, per a la seva execució, amb la col·laboració de l'Administració Local i de les empreses catalanes.

Es tracta d'un programa innovador de formació en alternança amb el treball, mitjançant la formalització de contractes per a la formació on es preveuen ajuts destinats tant a la formació com als costos laborals.

El programa permet compatibilitzar l'aprenentatge formal amb la pràctica professional en el lloc de treball i constitueix un recurs molt eficaç per reduir el fracàs escolar, en la mesura que estimula aquest col·lectiu, especialment castigat per la crisi, a veure en la formació una oportunitat que els permet augmentar la seva qualificació professional i les possibilitats d'inserció laboral, que és l'objecte del programa.

Els objectius concrets són: fer possible l'adquisició d'experiència en un entorn d'empresa, potenciar i afavorir el procés d'aprenentatge professional amb la combinació d'experiències pràctiques i de formació, i posar en valor les actuacions de Responsabilitat Social de l'Empresa en un marc de col·laboració público-privat.

La realitat exposada constata la importància del programa i l'interès públic de la seva execució. Atès que la implementació del programa s'ha de realitzar en el màxim d'àmbits territorials possible, tenint en compte criteris ocupacionals i de població de persones joves en atur, d'acord amb l'article 22.2, apartat tercer, de la Llei general de subvencions, es justifica el caràcter excepcional del procediment reglat previst en els dos processos d'atorgament d'ajuts que s'estableixen en el programa.

En conseqüència, i en virtut de les disposicions establertes, escoltat el Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases que han de regir el règim de concessió de subvencions del programa Suma't per a la realització de projectes que desenvolupin accions ocupacionals integrades que facilitin la inserció laboral de les persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 25 anys, i convocar aquestes subvencions per a l'any 2010.

Article 2

Definició del programa Suma't. Actuacions a desenvolupar

2.1 És un programa innovador que combina accions d'orientació, formació i l'adquisició d'experiència professional en empreses, amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.

2.2 Les actuacions ocupacionals a desenvolupar són:

 1. Tutorització i acompanyament a la inserció.

 2. Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a l'obtenció del títol de graduat en ESO.

 3. Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d'un contracte per a la formació.

Article 3

Persones destinatàries del programa

3.1 Poden ser destinataris d'aquest programa les persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 25 anys en situació de fracàs escolar. Als efectes d'aquest programa, s'entén com a fracàs escolar no haver finalitzat l'educació secundària obligatòria.

3.2 En qualsevol cas, les persones destinatàries del programa Suma't han d'estar inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupats i han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte per a la formació en el moment de la seva signatura.

Article 4

Entitats beneficiàries

4.1 Per a les actuacions indicades en els apartats a) i b) de l'article 2.2 d'aquesta Ordre, poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Ordre:

 1. Les entitats locals corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona.

 2. Les entitats locals corresponents als municipis de més de 20.000 habitants en la resta de demarcacions.

 3. Consells comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de regim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 20.000 habitants.

Quan en una mateixa convocatòria presentin sol·licituds de subvenció una entitat supramunicipal i una entitat local del seu territori, es tramitaran totes dues sol·licituds sempre i quan l'entitat supramunicipal no atengui a usuaris domiciliats en el municipi corresponent a l'entitat local que també ha presentat la sol·licitud.

4.2 Per a les actuacions indicades en l'apartat c) de l'article 2.2 d'aquesta Ordre, poden ser beneficiàries les empreses que hagin estat seleccionades per les entitats locals anteriors d'acord amb l'article 22 d'aquesta Ordre.

Article 5

Persones joves participants

5.1 Les entitats locals beneficiàries hauran d'atendre un nombre mínim de participants que no podrà ser inferior a 100. El nombre màxim de participants serà de 150.

5.2 En el cas que un participant abandoni el programa aquest haurà de ser substituït per un altre que compleixi els requisits previstos a l'article 3 d'aquesta Ordre. La baixa i la substitució s'hauran de comunicar a la Oficina de Treball, en un termini màxim de quinze dies, a l'efecte, si escau, d'una nova derivació de participants d'acord amb el que disposa l'article 14.

Article 6

Requisits de les entitats locals i empreses sol·licitants

6.1 Les entitats locals i les empreses sol·licitants han de complir els següents requisits:

 1. En el cas que tinguin 50 treballadors/ores o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/es de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (BOE núm. 103 de 30.4.1982), el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005) i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

 2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

 3. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 5. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA