DECRET 35/2003, de 4 de febrer, de modificació dels Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, aprovats pel Decret 420/2000, de 27 de desembre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 35/2003, de 4 de febrer, de modificació dels Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, aprovats pel Decret 420/2000, de 27 de desembre.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona va ser creat per l'article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, amb la finalitat de dur a terme la planificació, la programació i la gestió de l'habitatge públic, en règim de propietat i de lloguer, al terme municipal de Barcelona.

Els Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona van ser aprovats mitjançant el Decret 420/2000, de 27 de desembre.

En aquests moments, a fi de millorar l'operativitat i l'efectivitat d'aquest Consorci, s'ha considerat necessari modificar els articles 7, 8, 9.1.g) i 10 dels seus Estatuts, relatius als òrgans de govern.

Per això, a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els articles 7, 8, 9.1.g) i 10 dels Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, aprovats pel Decret 420/2000, de 27 de desembre:

 1. L'article 7 dels Estatuts passa a tenir el redactat següent:

  "Òrgans

  "El Consorci s'estructura en els òrgans de govern i de gestió següents:

  "El Consell de govern.

  El gerent i el gerent adjunt.

 2. L'article 8 dels Estatuts passa a tenir el redactat següent:

  "Composició del Consell de govern

  "8.1 El Consell de govern és l'òrgan de govern superior del Consorci.

  "8.2 Es compon dels membres següents, nomenats i separats lliurement per les administracions consorciades:

  "a) El president.

  "b) El vicepresident.

  "c) Dos membres en representació de la Generalitat.

  "d) Un membre en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

  "8.3 El president és el conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, o la persona que designi, que assumeix la representació del Consorci.

  "8.4 El vicepresident és designat per l'alcalde de Barcelona.

  "8.5 El president convoca les sessions, fixa l'ordre del dia i ordena les deliberacions i els debats. En cas d'empat, té vot diriment.

  "8.6 Les resolucions de nomenament del vicepresident i de la resta de membres del Consell de govern han de preveure els suplents per a supòsits d'absència, malaltia i, en general, per a qualsevol causa justificada.

  8.7 Assisteixen també a les sessions del Consell de govern el gerent i el gerent adjunt del Consorci, amb veu però sense vot. També hi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA