ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i es disposa la publicació del seu text íntegre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Acord
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ACORD

GOV/203/2010, de 9 de novembre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i es disposa la publicació del seu text íntegre.

L'article 172.1.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre l'aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d'organització i funcionament de les universitats privades.

Les universitats públiques elaboren i aproven els seus estatuts en virtut de llur autonomia universitària, els quals són aprovats pel Govern de la Generalitat, amb el control previ de la seva legalitat, d'acord amb el que estableix l'article 103.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

En compliment de la disposició addicional 8 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Claustre universitari de la Universitat Pompeu Fabra, en data 18 de maig de 2010, ha aprovat la modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats mitjançant el Decret 209/2003, de 9 de setembre, per tal d'adaptar-los al nou marc jurídic vigent.

Un cop analitzada l'adequació a la legalitat vigent de la modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, i atès el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa i d'acord amb el Govern,

Acorda:

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, adoptada pel Claustre universitari de la Universitat Pompeu Fabra el 18 de maig de 2010.

—2 Disposar la publicació del text íntegre dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, que figura com a annex, resultant de la modificació aprovada per aquest Acord i del text dels Estatuts aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre.

—3 De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

—4 Disposar la publicació d'aquest Acord al DOGC.

Barcelona, 9 de novembre de 2010

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

ANNEX

Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra

Títol 1

Naturalesa, fins i competències de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1

Naturalesa

1.1 La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública que presta el servei de l'ensenyament superior mitjançant l'estudi, la recerca i la docència. Actua en règim d'autonomia.

1.2 Es regeix per la Llei orgànica d'universitats, la Llei d'universitats de Catalunya i les normes de desplegament d'aquestes lleis que dictin l'Estat i la Generalitat de Catalunya en ús de les seves respectives competències, la seva pròpia Llei de creació i els seus Estatuts.

Article 2

Seu

La seu de la Universitat Pompeu Fabra és la ciutat de Barcelona, sense perjudici de l'extensió de les seves activitats a altres àmbits territorials.

Article 3

Principis rectors

La Universitat Pompeu Fabra fonamenta les seves actuacions en la recerca lliure del coneixement. La comunitat universitària, i en especial els seus òrgans de govern, han de donar plena efectivitat als principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat i solidaritat.

Article 4

Fins

Són fins de la Universitat Pompeu Fabra:

 1. Promoure l'excel·lència en totes les seves activitats.

 2. Participar en el progrés de la societat mitjançant la conservació, la creació, la crítica i la difusió del saber científic.

 3. Contribuir a la millora i la innovació del sistema educatiu i promoure activitats de difusió del coneixement per mitjà de l'extensió universitària i de la formació al llarg de tota la vida.

 4. Promoure la participació de la comunitat universitària en la comunitat acadèmica internacional, el desplegament d'activitats amb dimensió i rellevància internacionals i l'intercanvi de coneixements i d'informacions amb altres institucions.

 5. Vetllar pel principi d'igualtat d'oportunitats pel que fa a l'accés i a la permanència dels estudiants a la Universitat.

 6. Adequar l'oferta d'estudis a les necessitats de la societat.

 7. Fomentar el pensament crític i la transmissió dels valors cívics i socials propis d'una societat democràtica.

Article 5

Competències

Són competències de la Universitat Pompeu Fabra:

 1. Elegir, designar i remoure els membres dels seus òrgans de govern i representació.

 2. Crear estructures específiques de suport a la recerca i a la docència.

 3. Elaborar i aprovar plans d'estudis i de recerca, i ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida.

 4. Seleccionar, formar, perfeccionar i promoure el personal docent i investigador i d'administració i serveis, i determinar les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats.

 5. Admetre els estudiants, determinar-ne el règim de permanència i verificar-ne els coneixements.

 6. Expedir títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori de l'Estat i els seus diplomes i títols propis.

 7. Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns.

 8. Establir i modificar les seves relacions de llocs de treball.

 9. Establir relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins institucionals.

 10. Elaborar, modificar i desenvolupar els seus Estatuts i les altres normes de règim intern.

 11. Qualsevol altra competència necessària per a l'adequat compliment de les funcions de la Universitat assenyalades a la Llei orgànica d'universitats, la Llei d'universitats de Catalunya i aquests Estatuts.

Article 6

Llengua

6.1 El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat Pompeu Fabra, sense perjudici del que disposa l'article 3.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. L'ús de les llengües oficials en les activitats universitàries s'ajusta a la Llei de política lingüística i el que estableixi la legislació universitària vigent a Catalunya.

6.2 La Universitat Pompeu Fabra potenciarà i garantirà el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits, tràmits i processos, i establirà els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per la comunitat universitària. En el marc de la col·laboració i l'intercanvi amb altres universitats i institucions, la Universitat Pompeu Fabra fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

6.3 La Universitat Pompeu Fabra promou la col·laboració a tots nivells amb les altres universitats de l'àmbit lingüístic català a través de l'Institut Joan Lluís Vives i de les altres entitats de col·laboració que es creïn amb aquesta finalitat.

6.4 La Universitat Pompeu Fabra fomentarà el coneixement i l'ús de terceres llengües per part de la seva comunitat universitària.

Article 7

Imatge corporativa

La Universitat Pompeu Fabra té una imatge corporativa que ha de ser utilitzada per totes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA