DECRET 86/1997, d'1 d'abril, de modificació de l'estructura orgànica de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 184/1996, de 7 de juny, de supressió, creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Departament de Justícia assumeix les competències i funcions que fins en aquell moment tenia atribuïdes el Departament de Benestar Social en matèria d'atenció a la infància. Com a conseqüència, la Direcció General d'Atenció a la Infància del Departament de Benestar Social ha passat a dependre del Departament de Justícia.

L'estructura orgànica vigent de la Direcció General d'Atenció a la Infància, l'estableix el Decret 237/1995, d'11 de juliol. En la part que aquest Decret l'afecta, era continuadora del Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social, que va centralitzar en la Secretaria General tots els serveis comuns del Departament i, per tant, entre altres, les funcions i la gestió del Servei de Coordinació Administrativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

D'altra banda, el Departament de Justícia, d'acord amb els principis de descentralització, desconcentració i coordinació que han de presidir l'actuació de l'Administració de la Generalitat, s'ha estructurat dotant les direccions generals d'una Unitat de Gestió Administrativa, que permet que la gestió dels assumptes de personal i econòmics sigui més eficaç, i, com a conseqüència, pot donar un servei millor als diferents usuaris del Departament.

Per tant, a fi d'homogeneïtzar l'estructura orgànica de les diferents direccions generals del Departament de Justícia, i d'acord amb els principis d'actuació administrativa esmentats, es fa necessari tornar a crear una Unitat de Gestió Administrativa, amb rang de servei, dins l'estructura de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Per últim, cal ampliar les funcions que el Decret 237/1995 atribueix al Servei de Suport Jurídic de la Direcció General d'Atenció a la Infància, en els àmbits de la inspecció i instrucció d'expedients sancionadors dels serveis i establiments socials d'atenció a la infància i d'instrucció dels expedients sancionadors de les infraccions tipificades al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

Vist el que disposen l'article 81 de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, i els articles 25, 54, 62 i següents de la Llei 13/1989,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA