DECRET 110/1991, de 8 d'abril, d'estructuració de la Direcció General de Pesca Marítima del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 293/1994.

L'increment i la diversificació de les actuacions en l'execució de les competències que en matèria de pesca marítima, aqüicultura i marisqueig té la Generalitat de Catalunya, i també l'augment d'actuacions derivades dels reglaments i les decisions comunitaris, comporta la necessitat de reestructurar la Direcció General de Pesca Marítima del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb vista a una més gran adequació a la situació del sector, tant l'actual com la que es preveu en un futur immediat.

D'altra banda, la tecnificació creixent en matèria pesquera requereix la millora de la capacitació tècnica dels professionals del sector.

Atès el Decret 407/1982, de 16 de novembre, pel qual es van assignar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els serveis transferits a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament nàutico-pesquer, investigació oceanogràfica i pesca en aigües interiors, cria i recollida de marisc i aqüicultura;

Atès el Decret 246/1984, de 26 de juliol, de creació de la Direcció General de Pesca Marítima, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La Direcció General de Pesca Marítima té al seu càrrec el desenvolupament de les funcions que té assignades el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria de pesca marítima, aqüicultura, marisqueig, capacitació nàutico-pesquera i confraries de pescadors.

Article 2

2.1 La Direcció General de Pesca Marítima s'estructura en les unitats següents: Servei de Capacitació Nàutico-Pesquera. Servei d'Estructures i Gestió Pesquera. Servei d'Aqüicultura. 2.2 Depenent directament del director general, es creen la Unitat de Relacions Pesqueres, la Secció d'Inspecció Pesquera i la Secció de Coordinació Administrativa.

Article 3

3.1 La Unitat de Relacions Pesqueres té com a funcions: Donar suport tècnic al director general en la tasca de coordinació dels serveis. Coordinar els plans i els programes d'actuació de la Direcció General, controlar-ne l'execució i avaluar-ne els resultats. Coordinar les relacions amb les confraries de pescadors i d'altres organitzacions de la pesca i l'aqüicultura. Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encomani el director general de Pesca Marítima. 3.2 La Secció d'Inspecció Pesquera té com a funcions: Fer inspeccions i comprovacions en relació amb l'estricte compliment de les disposicions vigents que regulen l'exercici de les activitats de pesca, marisqueig i aqüicultura i, si...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA