DECRET 2/2004, de 7 de gener, d'estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Sanitat i Seguretat Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 2/2004, de 7 de gener, d'estructuraciÛ del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ.

MitjanÁant el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncia dels departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, es va crear el Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ. L'article 3.3 del Decret determina l'‡mbit de competËncies d'aquest Departament.

Vista la necessitat de dotar d'estructura el Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ i d'acord amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ

1.1††El Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ, sota la persona que n'Ès titular, s'estructura en els Úrgans directius seg¸ents:

a)†La Secretaria General.

b)†La DirecciÛ General de Relacions Institucionals.

c)†La DirecciÛ General de ParticipaciÛ Ciutadana.

1.2††L'Institut d'Estudis AutonÚmics queda adscrit al Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ.

1.3††El Consell Consultiu es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjanÁant el Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ.

1.4††El/la titular del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ exerceix les funcions de presidËncia de la representaciÛ catalana a la ComissiÛ Mixta de TransferËncies Estat-Generalitat.

1.5††Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de DirecciÛ del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinaciÛ general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de DirecciÛ, en formen part els titulars d'Úrgans directius amb nivell org‡nic de secretari general o de director general del Departament, els altres c‡rrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del Conseller, que actua com a secretari/‡ria.

Article 2

Unitat d'assistËncia i suport al/a la titular del Departament

2.1††El Gabinet del Conseller Ès la unitat d'assistËncia i suport del/de la conseller/a i li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†Donar suport i assistËncia a les activitats del/de la conseller/a.

b)†Coordinar les unitats que en depenen.

c)†Qualsevol altre funciÛ que li encomani el/la conseller/a.

2.2††Del Gabinet del/de la Conseller/a en depenen les unitats seg¸ents:

a)†La Secretaria del Conseller.

b)†L'Oficina de Protocol.

c)†L'Oficina de Premsa.

d)†2.3 El/La cap del Gabinet del/de la Conseller/a i el de les unitats dependents d'aquest Gabinet ocupen llocs de treball de car‡cter eventual i es regeixen pel que estableix la normativa especÌfica reguladora del personal eventual al servei de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Unitats del Gabinet

3.1††Corresponen a la Secretaria del Conseller les funcions seg¸ents:

a)†Coordinar i fer les tasques administratives de suport al/a la conseller/a.

b)†Donar suport al conseller en l'organitzaciÛ de la seva agenda d'activitats.

c)†Qualsevol altra funciÛ que li sigui encomanada pel/per la conseller/a.

3.2††Corresponen a l'Oficina de Protocol les funcions seg¸ents:

a)†Coordinar les activitats de protocol, els actes p˙blics organitzats pel Departament i els actes en quË aquest participa.

b)†Assessorar i donar suport en matËria de protocol al/a la conseller/a.

c)†Qualsevol altra funciÛ que li sigui encomanada expressament.

3.3††Corresponen a l'Oficina de Premsa les funcions seg¸ents:

a)†Planificar la polÌtica comunicativa interna i externa del Departament.

b)†Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicaciÛ.

c)†Elaborar i trametre notes de premsa i preparar entrevistes, rodes de premsa i qualsevol intervenciÛ en mitjans de comunicaciÛ per part de qualsevol c‡rrec del Departament.

d)†Assessorar, supervisar i coordinar les campanyes publicit‡ries i les publicacions periÚdiques del Departament.

e)†Qualsevol altra funciÛ que li sigui encomanada expressament.

Article 4

El/la secretari/‡ria general

Correspon al/a la secretari/‡ria general, com a segona autoritat del Departament, l'exercici de les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i aquelles que li siguin encomanades o delegades pel/per la conseller/a.TambÈ li correspon el desplegament i la representaciÛ del departament en el territori.

Article 5

Estructura

La Secretaria General del Departament s'estructura en el Úrgans seg¸ents:

a)†La DirecciÛ de Serveis.

b)†L'Assessoria JurÌdica.

c)†El Gabinet TËcnic.

d)†La Secretaria de la ComissiÛ Mixta de TransferËncies Estat-Generalitat.

e)†Les delegacions territorials del Departament de Relacions Institucionals i ParticipaciÛ.

Article 6

Estructura i funcions de la DirecciÛ de Serveis

  1. †Corresponen a la DirecciÛ de Serveis les funcions d'administraciÛ, rËgim interior i gestiÛ dels serveis de gestiÛ econÚmica, patrimonial i de personal del Departament, i aquelles altres que li delegui el secretari/‡ria del Departament.

  2. †De la DirecciÛ de Serveis en depenen els Úrgans seg¸ents:

a)†El Servei de Recursos Humans.

b)†El Servei de GestiÛ EconÚmica i Patrimonial.

c)†El Servei d'OrganitzaciÛ, CoordinaciÛ i AtenciÛ al Ciutad‡.

Article 7

Servei de Recursos Humans, GestiÛ EconÚmica i Patrimonial.

Li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†La gestiÛ i l'administraciÛ del personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA