ORDRE PRE/123/2013, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió de titularitat privada en català o en aranès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En aquest context, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, atribueix al Govern de forma expressa, a l’article 111.2.g), la competència per establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya. En desplegament d’aquesta previsió, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals destinada a les emissores de televisió en català o aranès, de titularitat privada. Aquestes subvencions es regulen actualment per les bases aprovades per l’Ordre PRE/186/2012, de 22 de juny, que, tenint en compte l’experiència assolida en anys anteriors, s’han orientat cap a la professionalització de les plantilles amb la finalitat última d’assolir un alt estàndard de qualitat en la producció.

Tanmateix, les previsions d’aquesta Ordre s’han vist afectades per diversos canvis administratius i legislatius que obliguen a modificar-ne parts substancials del contingut, la qual cosa aconsella dictar una nova ordre que, sense alterar les línies essencials ja recollides en l’Ordre PRE/186/2012, integri aquestes modificacions. Així, d’una banda, i de conformitat amb l’Acord del Govern de la Generalitat de 12 de juny de 2012, cal introduir la possibilitat d’iniciar els procediments per mitjans electrònics, la qual cosa fa necessari modificar les bases referents a les sol·licituds i les notificacions de les resolucions relatives a la concessió de les subvencions. D’acord amb l’anterior, es possibilita la presentació electrònica de sol·licituds a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

De l’altra, i en compliment del que disposa la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, cal modificar els requisits de justificació de la despesa subvencionada, en el sentit d’exigir justificant bancari per acreditar les despeses d’import superior a 2.500 euros. Finalment, s’han introduït algunes modificacions en la documentació exigida per tal d’agilitar el procediment i assegurar-ne la transparència.

Per tot això, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada, que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/186/2012, de 22 de juny per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

Annex

--1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment aplicable per a la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d’una llicència per prestar serveis de televisió en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació televisiva en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.

--2 Persones destinatàries

2.1 Poden sol·licitar aquesta subvenció les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes televisius, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de televisió digital terrestre o bé siguin arrendataris d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.

2.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de televisió per encàrrec d'institucions públiques.

--3 Incompatibilitats

3.1 La percepció d’aquestes subvencions és incompatible amb la d'altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

--4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

 1. Producció pròpia: S’entén per producció pròpia aquell contingut audiovisual en què la iniciativa, coordinació i risc econòmic són assumits pel prestador de serveis audiovisuals que el difon, tant si l’ha produït directament pels seus propis mitjans com si l’ha encarregat a un productor independent a canvi d’una contraprestació. No es consideren de producció pròpia els programes televisius d’emissió continuada de vídeos musicals, ni les falques d’autopromoció i els espais publicitaris, ni tampoc aquells que consisteixin en la mera reemissió de programes de televisió la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui realitzant per un altre mitjà.

 2. Programa de televisió: S’entén per programa de televisió un conjunt d’imatges en moviment, amb so o sense, que constitueix un element unitari dins l’horari de programació d’un canal. En tot cas són programes de televisió: els llargmetratges, les manifestacions esportives, les sèries, els documentals, els programes infantils i les obres de teatre originals, així com les retransmissions en directe d’esdeveniments, culturals o de qualsevol altre tipus.

 3. Televisió local o de proximitat: S’entén per televisió local o de proximitat aquell servei de televisió que es presta a l’empara d’una llicència per al servei de comunicació audiovisual local i es caracteritza per oferir una programació de proximitat, generalista o temàtica, dirigida a satisfer les necessitats d’informació, de comunicació i de participació social de les comunitats locals compreses en el seu àmbit de cobertura. A aquests efectes, s’entén per programació de proximitat aquella que dedica la major part del temps d’emissió a continguts relacionats amb el seu àmbit de cobertura, com són les manifestacions culturals, els esdeveniments esportius, l’activitat econòmica, les novetats tecnològiques, les expressions tradicionals, la identitat lingüística o històrica del seu entorn geogràfic i qualsevol altra que es refereixi als col·lectius humans que hi conviuen.

 4. Televisió d’àmbit nacional: S’entén per televisió d’àmbit nacional aquella que presta el servei de televisió dins l’àmbit del conjunt del territori de Catalunya.

 5. Obres europees: Es consideren obres europees les obres audiovisuals compreses en els supòsits del número 12 de l’article 2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

 6. Programació original: S’entén per programació original aquella que no consisteixi en la mera reemissió de programes televisius la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui realitzant per un altre mitjà.

 7. Audiència potencial: Volum total de la població de la demarcació o demarcacions en què pot emetre una emissora d’acord amb la llicència amb la qual opera.

 8. Programació sindicada de proximitat: S’entén per producció sindicada de proximitat la redifusió, en la programació d’un prestador de serveis de televisió de proximitat, de programes produïts o coproduïts per altres prestadors de serveis de televisió de proximitat que emetin en l’àmbit territorial de Catalunya. La programació del mateix prestador coproduïda amb tercers es computa com a producció original d’aquest.

  --5 Requisits de les persones sol·licitants

  Les persones sol·licitants hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

 9. Acreditar tenir una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.3.c). A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls aplicarà aquest requisit.

 10. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social, la qual cosa s’haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.1.i).

 11. Complir totes les obligacions exigibles contingudes en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s’acreditarà de la forma indicada a la base 9.1.n).

  --6 Requisits de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA