RESOLUCIÓ JUS/116/2010, de 19 de gener, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants admesos exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana en la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l'ingrés al cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social (núm. de registre de convocatòria JU025).

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUS/116/2010, de 19 de gener, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants admesos exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana en la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l'ingrés al cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social (núm. de registre de convocatòria JU025).

Atès el que disposa l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l'accés al cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social (núm. de registre de convocatòria JU025), aprovades per la Resolució JUS/3436/2009, de 3 de desembre (DOGC núm. 5523, de 10.12.2009);

En ús de les competències que m'atribueix l'apartat 1.a) de l'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Aprovar i fer pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, i d'aspirants admesos exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana, dels que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l'accés al cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, educació social (núm. de registre de convocatòria JU025).

.2 La llista completa d'aspirants admesos i exclosos provisionals i d'aspirants admesos exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana s'exposa als taulers d'anuncis de les dependències següents:

Secretaria General del Departament de Justícia, c. Pau Claris, núm. 81, 08010 Barcelona.

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, c. Aragó, núm. 332, 08009 Barcelona.

Centre Penitenciari d'Homes a Barcelona, c. Entença, núm. 155, 08029 Barcelona.

Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona, c. Pare Manjón, núm. 2, 08033 Barcelona.

Centre Penitenciari de Dones a Barcelona, c. Doctor Trueta, núm. 76-98, 08005 Barcelona.

Centre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA