DECRET 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del Registre de certificacions de formació.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del Registre de certificacions de formació. Atès el Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; Atès que aquest Reial decret modifica la disposició addicional cinquena del Reglament dels serveis de prevenció, i afegeix un apartat que preveu que, durant l'any 1998, els professionals que estiguin desenvolupant les funcions que s'assenyalen als articles 36 o 37 en la data de publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals, i els qui en virtut dels coneixements i de l'experiència, degudament acreditats, tinguin la qualificació necessària poden ser acreditats per l'autoritat laboral competent del lloc on resideixin, i se'ls ha d'expedir la corresponent certificació de formació equivalent, que els faculta per desenvolupar les funcions corresponents a la formació esmentada, un cop verificat que compleixen els requisits que s'estableixen; Vista l'Ordre de 27 de juny de 1997, que desenvolupa el Reglament dels serveis de prevenció; Atès que l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria de treball i que, d'acord amb el Decret 25/1990, de 9 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, correspon al Departament de Treball l'exercici de les funcions atribuïdes en matèria laboral; Atès que, d'acord amb l'article 15 del Decret 25/1990, de 9 de gener, corresponen a la Direcció General de Relacions Laborals les funcions assignades al Departament de Treball en matèria de seguretat i higiene en el treball; Atès que és necessari establir l'òrgan administratiu que ha d'exercir les funcions esmentades; Vist el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern, Decreto: Article 1 Objecte Aquest Decret té per objecte adequar l'organització i l'estructura del Departament de Treball a les funcions derivades de l'acreditació dels professionals, durant l'any 1998, a què fa referència la disposició addicional cinquena del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA