DECRET 292/1987, de 27 d'agost, pel qual s'autoritza la Facultat de Dret de Lleida, integrada en la Divisió VI de la Universitat de Barcelona, per a l'organització i gestió dels Estudis Empresarials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Davant la inexistència dins l'àmbit territorial de Lleida d'una Escola Universitària d'Estudis Empresarials i en atenció a la demanda d'aquests professionals que l'activitat econòmica de les terres de Lleida comporta, el Consell Social de la Universitat de Barcelona ha sol·licitat, a través del Departament d'Ensenyament, la implantació dels Estudis Empresarials en la Divisió VI "Estudi General de Lleida".

La vinculació d'aquests estudis a la Facultat de Dret de Lleida evita la innecessària duplicació dels òrgans de govern i permet, ensems, l'aprofitament dels recursos administratius i de serveis, i de professorat, existents a l'esmentada Facultat; es compleixen, d'aquesta manera, els requisits a què fa referència l'article 10 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de Coordinació Universitària i de creació de Consells Socials.

De conformitat amb l'esmentada sol·licitud, d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, a la citada Llei 26/1984, de 19 de desembre, i el Decret 217/1985, d'1 de juliol pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Barcelona, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del Conseller d'Ensenyament, i l'acord previ del Consell Executiu, Decreto:

Article 1.

S'autoritza la Facultat de Dret de Lleida, integrada en la Divisió VI de la Universitat de Barcelona "Estudi General de Lleida", a organitzar i gestionar administrativament els ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol de Diplomat en Estudis Empresarials.

Article 2.

El finançament de l'increment de despesa de la Divisió VI "Estudi General de Lleida" de la Universitat de Barcelona s'efectuarà amb càrrec als crèdits que es determinin, en aplicació de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de Coordinació Universitària i de creació de Consells Socials.

Article 3.

El pla d'estudis serà el mateix de l'Escola...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA