ORDRE ENS/150/2003, de 27 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària o d'ensenyaments de règim especial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ENS/150/2003, de 27 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària o d'ensenyaments de règim especial.

El Departament d'Ensenyament preveu en el seu Pla de formació permanent un conjunt d'accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent.

A Catalunya hi ha entitats que tenen entre els seus objectius la formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari, les quals, periòdicament, organitzen activitats de formació que són d'interès per a l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris.

La concessió de subvencions a entitats com les descrites es troba entre les accions que emprèn el Departament d'Ensenyament per afavorir la participació del professorat en activitats de formació permanent. L'objectiu de les subvencions és aconseguir que el professorat de nivells educatius no universitaris pugui accedir a les activitats de formació permanent amb costos d'inscripció reduïts i incrementar així les oportunitats d'aquest col-lectiu de rebre formació permanent.

De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

D'acord amb l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat (DOGC núm. 1951, de 23.9.1994), i amb l'Ordre de 30 de desembre de 1997, de modificació de l'anterior (DOGC núm. 2561, de 21.1.1998);

En ús de les facultats atribuïdes a l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat d'ensenyament no universitari, i desenvolupades durant el curs 2002-2003.

Article 2

Aprovar les bases que figuren en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

La subvenció per al conjunt d'entitats serà d'un import màxim de 36.000,00 euros i amb càrrec al crèdit D/482130000/4231 de l'òrgan gestor 1302 del pressupost vigent.

Article 4

La subvenció esmentada no tindrà caràcter recurrent.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d'Ensenyament

Annex

Bases generals

.1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària o d'ensenyaments de règim especial, organitzades per entitats sense finalitat de lucre, i desenvolupades durant el curs 2002-2003.

.2 Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria moviments de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA