ORDRE VCP/297/2008, de 6 de juny, de creació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal existents a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

VCP/297/2008, de 6 de juny, de creació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal existents a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

Segons disposa l'article 156 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal que, respectant les garanties dels drets fonamentals en aquesta matèria, inclou en tot cas la inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter personal creats o gestionats per les de dret públic que depenen de les administracions autonòmiques.

Atès el capítol II del Decret 633/2006, de 27 de desembre, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'adscriu al Departament de la Vicepresidència mitjançant la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Secretaria d'Afers Exteriors.

Atès que l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu que la creació de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al BOE o al diari oficial que correspongui;

Atès que la disposició addicional primera de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, disposa que les administracions públiques responsables de fitxers de titularitat pública han d'aprovar la pertinent disposició de regulació de fitxers;

Atès el contingut de la disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, habilita els consellers de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents;

Atès el que disposa el Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la presidència de l'Agència l'exerceix la persona titular del departament al que s'adscriu, en aquest cas el conseller del Departament de Vicepresidència que serà qui té la més alta representació de l'Agència;

Tenint en compte la disposició addicional tercera de la Llei de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, atès el que disposa l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i atès el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Creació de fitxers

Aquesta Ordre té per objecte crear quatre fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament de la Vicepresidència i que es descriuen a l'annex d'aquesta Ordre.

Els esmentats fitxers es troben subjectes a tots els efectes previstos en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

S'estableix per cadascun l'àmbit, la denominació del fitxer, la finalitat del fitxer i els usos previstos, les persones o col·lectius afectats, el procediment de recollida de les dades de caràcter personal, l'estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal, les cessions de dades previstes, l'òrgan administratiu responsable del fitxer, l'òrgan davant el qual es pot exercir els drets d'accés...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA