ORDRE PRE/92/2005, de 8 de març, per la qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Consell Català de l'Esport.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/92/2005, de 8 de març, per la qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Consell Català de l'Esport.

L'anterior Ordre CTL/49/2002, de 19 de febrer, per la qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Consell Català d e l'Esport va suposar la refosa de les disposicions vigents en aquells moments de preus públics a aplicar per l'Administració esportiva des de l'Ordre de 15 d'octubre de 1998, per la qual es fixen els preus públics que ha d'aplicar la Secretaria General de l'Esport, modificada posteriorment per diverses ordres, que van recollir la realitat canviant del món de l'esport, les noves normatives a aplicar als serveis que oferia i la nova estructura de l'Administració esportiva, d'acord amb el marc general que estableix la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta nova Ordre aplica l'increment corresponent de l'IPC a la majoria de preus públics existents en l'anterior disposició. Tanmateix, també suprimeix determinats preus públics per la impossibilitat de prestació d'alguns serveis; estableix un suplement del preu aplicable a l'ús de determinades instal·lacions esportives durant els caps de setmana; adapta alguns conceptes i preus públics a la realitat; fixa nous preus per a nous serveis, i modifica l'article 2.2 de l'anterior Ordre per precisar-ne la redacció i ajustar-la a la normativa vigent. Així, totes aquestes modificacions justifiquen l'aprovació d'una nova ordre que deroga l'anterior.

Atesa la proposta del Consell Català de l'Esport i vistos els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances;

D'acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Fixació de preus

Es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Consell Català de l'Esport, d'acord amb els imports que es determinen als annexos d'aquesta Ordre.

Article 2

Exempcions

2.1 Queden exemptes de l'abonament dels preus establerts en aquesta Ordre les activitats gestionades directament pels serveis de l'Administració de la Generalitat.

2.2 Queden exemptes de l'abonament dels preus que preveuen els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 2 de l'annex 1 i el punt 1 de l'annex 2 d'aquesta Ordre, les persones integrades a l'etapa de tecnificació esportiva del Programa d'alt rendiment esportiu de Catalunya, becades a les residències esportives Joaquim Blume i Màrius Torres i les persones integrades a la llista d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC en el moment de la prestació del servei.

2.3 Queden exemptes de l'abonament del preu previst en el punt 1.7 de l'annex 1, fins a un màxim de 4 kg de roba per cada període de pernoctació de 7 nits consecutives, les persones integrades a l'etapa de tecnificació esportiva del Programa d'alt rendiment de Catalunya becades a la Residència esportiva Joaquim Blume.

2.4 Queden exemptesde l'abonament dels preus previstos en l'annex 3 d'aquesta Ordre les persones integrades a l'etapa de tecnificació esportiva del Programa d'alt rendiment de Catalunya.

2.5 Queden exemptes de l'abonament dels preus previstos en l'annex 2 les persones amb disminució legalment reconeguda, les entitats esportives que les representin o agrupin i el voluntariat en l'exercici de la funció d'acompanyant.

Article 3

Bonificacions

En el supòsit d'activitats esportives relacionades amb els programes esportius del Consell Català de l'Esport i sempre que comptin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA