ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

D'acord amb l'article 131.3.c de l'Estatut d'autonomia, correspon a la Generalitat en matèria d'ensenyament no universitari, l'establiment dels plans d'estudi corresponents, inclosa l'ordenació curricular.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 53 que el Govern ha de determinar els criteris d'avaluació de cada àrea, matèria i mòdul, sens perjudici del que estableix l'article 97 amb relació a l'autonomia pedagògica dels centres. En l'article 59 disposa que, en l'avaluació final d'educació secundària obligatòria, s'ha de decidir sobre el pas de curs d'acord amb la valoració del progrés global de cada alumne o alumna amb relació a l'adquisició de les competències bàsiques i a l'assoliment dels objectius de l'etapa. Al final de l'etapa, s'ha de decidir sobre l'acreditació tenint en compte el grau d'assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de l'etapa.

El Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, determina els principis i les característiques de l'avaluació, les qualificacions, la superació dels mòduls d'aquesta etapa educativa i els ensenyaments que configuren el Mòdul C dels Programes de qualificació professional inicial (PQPI).

El Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de qualificació professional inicial, estableix que els PQPI han de facilitar l'assoliment dels objectius de l'educació secundària obligatòria i obtenir l'acreditació corresponent. Els PQPI inclouen tres tipus de mòduls, i els mòduls C són els que, si s'aproven, duen a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, els quals prenen com a referència els objectius, continguts i criteris d'avaluació establerts per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria als centres de formació de persones adultes.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és un element integrat en el procés de formació de l'alumnat i un component de la programació.

La finalitat de l'avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l'avaluació inicial, informar sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge amb l'avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb avaluació contínua i sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés de l'alumnat.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, d'acord amb els objectius establerts per la normativa esmentada, determina el procediment i els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació de manera que informi de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat i orienti la presa de decisions al llarg del procés educatiu. La formalització de les dades d'avaluació també ha de permetre l'adequada certificació acadèmica a efectes administratius.

A proposta de la Direcció General de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, de conformitat amb el procediment que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre té per objecte establir el procediment i els documents i requisits del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes. És d'aplicació als ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes, cursats de manera presencial, semipresencial i a distància, així com als mòduls C dels Programes de qualificació professional inicial, en l'àmbit de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Article 2

Criteris generals

2.1 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació secundària per a les persones adultes ha de ser contínua i diferenciada, i ha de constatar els avenços de l'alumnat en cadascun dels àmbits del currículum i dels mòduls comuns i opcionals. Els referents per a l'avaluació han de ser l'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d'avaluació dels mòduls. Així mateix, s'ha de tenir en consideració el treball fet per l'alumne/a i el seu interès i esforç per progressar.

2.2 L'avaluació ha de tenir, així mateix, un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés d'aprenentatge, i la informació que proporciona ha de permetre també millorar la pràctica docent.

2.3 L'avaluació té també per objecte detectar les potencialitats i les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge. S'han d'establir criteris que permetin el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés d'aprenentatge.

2.4 Els centres i aules han d'incloure en el seu projecte educatiu els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i l'acreditació d'aquests ensenyaments i respecte al disseny d'activitats d'avaluació i de recuperació.

2.5 La programació de cada mòdul ha d'incloure els criteris d'avaluació d'acord amb el currículum establert en l'annex 4 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, i les activitats d'avaluació i de recuperació previstes.

2.6 Els centres i les aules han de fer públics els criteris d'avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges dels diferents mòduls i àmbits. Així mateix, han d'informar d'aquests criteris a l'alumnat i representants legals dels alumnes en l'excepcional cas que siguin menors d'edat.

2.7 D'acord amb l'article 10.1 del Decret 161/2009, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, per tal de preveure l'atenció a la diversitat, s'han d'establir en la programació prevista a l'aula les adaptacions següents:

  1. Verificar l'adequació dels objectius de la programació a les característiques de l'alumnat.

  2. Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un objectiu determinat, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a entre les opcions de treball previstes en la programació.

  3. Planificar mesures de reforç a les programacions dels diferents mòduls que resulten...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA