RESOLUCIÓ GAP/880/2008, de 25 de març, de nomenament de funcionaris del cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 145).

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/880/2008, de 25 de març, de nomenament de funcionaris del cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 145).

Vista la convocatòria del procés selectiu per proveir 8 places del cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 145), publicada mitjançant la Resolució GAP/1150/2007, de 17 d'abril (DOGC núm. 4868, de 24.4.2007);

Vist el que estableix l'article 28 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; l'article 6 de la Llei 6/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora i les bases de la convocatòria;

Vista la proposta de data 12 de març de 2008 formulada pel tribunal qualificador del procés selectiu, i un cop verificada la concurrència dels requisits i les condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d'abril, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Nomenar funcionàries del cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya les persones que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Les persones nomenades disposen del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC per fer el jurament o la promesa i prendre possessió, la qual es durà a terme davant el secretari general del Departament d'Economia i Finances. Les places els seran assignades prèviament per l'interventor general de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableixen l'article 6 de la Llei 6/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora i les bases de la convocatòria, a la localitat de Barcelona i amb un nivell de destinació 30.

.3 Una vegada hagin pres possessió, els nous funcionaris han d'assistir obligatòriament i superar un curs complementari de formació, que serà organitzat per l'Escola d'Administració...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA