ORDRE SSS/349/2002, de 16 d'octubre, de fusió dels consells assessors sobre l'esclerosi múltiple.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE SSS/349/2002, de 16 d'octubre, de fusió dels consells assessors sobre l'esclerosi múltiple.

L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica degenerativa que provoca desmielinització en el sistema nerviós central i lesions axonals, i condueix a un alt grau d'incapacitat, amb els consegüents costos socials i econòmics. En els últims anys, la incidència de l'esclerosi múltiple ha anat en augment. A més, és la malaltia del sistema nerviós central més freqüent entre les persones adultes joves i constitueix la segona causa de discapacitat en aquest grup d'edat.

Per les seves característiques, el seguiment de les i dels pacients afectats d'esclerosi múltiple fa necessària l'actuació d'especialistes en diverses àrees, com ara la neurologia, l'oftalmologia, la urologia, la rehabilitació, la neuropsicologia, la neuroradiologia, la neurofisiologia o l'immunologia, i la seva actuació ha de seguir uns criteris de coordinació definits prèviament.

Així mateix, ateses les repercussions socials d'aquesta malaltia, és necessari comptar amb la participació activa d'aquelles entitats que tenen com a objectiu fonamental la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes d'esclerosi múltiple.

D'acord amb tot això, l'any 1997 es va crear, mitjançant l'Ordre de 12 de març de 1997 (DOGC núm. 2364, de 4.4.1997), el Consell Assessor sobre l'Esclerosi Múltiple, adscrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris, que, constituït per professionals i representants d'entitats representatives en aquest àmbit, proposa els criteris de coordinació adients i assessora el Departament de Sanitat i Seguretat Social en aquesta matèria.

D'altra banda, la utilització adequada dels recursos terapèutics actualment disponibles pot permetre un millor control de la malaltia i influir significativament en la qualitat de vida d'aquests i aquestes pacients. Cal, doncs, prendre les mesures que es considerin necessàries per tal de garantir un ús terapèutic correcte dels fàrmacs indicats per a aquesta malaltia, atès que poden comportar efectes secundaris importants.

Per aquest motiu, l'any 1999 es va crear, mitjançant l'Ordre de 23 de novembre de 1999 (DOGC núm. 3028, de 2.12.1999), el Consell Assessor sobre el tractament farmacològic de l'esclerosi múltiple, que, constituït per professionals de reconeguda experiència, prestigi, formació i coneixement en aquest camp, elabora estudis, informa i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA