ORDRE de 2 de febrer de 1995, per la qual es fusionen les àrees bàsiques de salut de l'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla Cases Nord i l'Hospitalet de Llobregat 14-Pubilla Cases Sud.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En virtut del Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), s'aprovaren les mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya, les quals han estat consolidades mitjançant la publicació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, la qual configura l'àrea bàsica de salut com a unitat territorial on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població.

D'acord amb això, es van establir, entre altres, les àrees bàsiques de salut de l'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla Cases Nord (Ordre de 12 de març de 1987, DOGC núm. 820, de 25.3.1987; modificada per l'Ordre de 6 de juny de 1991, DOGC núm. 1455, de 14.6.1991) i de l'Hospitalet de Llobregat 14-Pubilla Cases Sud (Ordre de 6 de juny de 1991, DOGC núm. 1455, de 14.6.1991). No obstant això, la disminució actual del nombre d'habitants del barri de Pubilla Cases i la posada en funcionament del Centre d'Atenció Primària de Can Vidalet, on s'ubica l'equip d'atenció primària que ha de donar atenció a tot el barri, fan aconsellable la fusió de les dues àrees bàsiques de salut esmentades.

La proposta s'ha sotmès a informació pública mitjançant l'Edicte de 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 1954, de 30.9.1994), sense que s'hagi presentat cap al·legació.

En conseqüència, a l'empara de les facultats que m'atorguen l'article 12 de la Llei 13/1989 i la disposició final 7 del Decret 84/1985, de 21 de març,

Ordeno:

Article únic

Es fusionen les àrees bàsiques de salut de l'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla Cases Nord i de l'Hospitalet de Llobregat 14-Pubilla Cases Sud, l'Àrea Bàsica de Salut resultant de la fusió passa a denominar-se l'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla Cases. L'àmbit territorial de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla Cases comprèn la part del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat delimitat pel terme municipal d'Esplugues de Llobregat, el terme municipal de Barcelona, el carrer del Dr. Solanich i Riera, l'av. d'Isabel la Catòlica i l'av. de l'Electricitat.

Disposicions addicionals

-1 L'àrea bàsica de salut a què fa referència aquesta Ordre serà objecte de les oportunes adaptacions en els seus límits i el seu abast com a conseqüència de l'alteració de les circumstàncies que n'han determinat la delimitació. Aquestes adaptacions s'hauran de tramitar amb subjecció als mateixos requisits exigits per a la seva creació.

-2 L'àrea bàsica de salut prevista en aquesta Ordre, les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA