DECRET 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.

Aquest Decret té per objecte donar compliment a la disposició final segona de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, i més específicament a la disposició addicional primera, en relació amb la quarta i cinquena, atesa l'especialitat en matèria de recursos humans de l'ens.

El Decret s'estructura en quatre capítols, una disposició addicional i una disposició final. El capítol primer concreta el règim jurídic del personal al servei de l'Agència Tributària de Catalunya, tant laboral com funcionari. Així mateix, fa referència a la relació de llocs de treball de l'ens i a determinades particularitats del personal adscrit.

El capítol segon regula l'oferta pública d'ocupació i els processos de selecció en l'àmbit de l'Agència d'acord amb els principis generals d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i no discriminació que han de presidir aquests processos i determina que l'accés als cossos i escales d'adscripció exclusiva a l'Agència es fa pels sistemes d'oposició o concurs oposició, sens perjudici de la normativa d'aplicació al personal laboral.

El capítol tercer determina els òrgans competents per convocar i resoldre els processos de provisió dels diferents llocs de treball de l'Agència. El capítol quart s'ocupa del pla anual de formació, com a eina bàsica d'eficàcia per al personal adscrit a l'Agència Tributària de Catalunya. Per últim, l'articulat preveu una remissió genèrica, amb caràcter supletori, a la normativa de funció pública aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per això, un cop satisfet el tràmit de negociació sindical, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Del règim de personal

Article 1

Classes de personal i règim jurídic aplicable

1.1 L'Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari i laboral per a l'exercici de les seves funcions. Com a norma general, el personal de l'Agència té vinculació de naturalesa funcionarial.

1.2 El personal laboral de l'Agència desenvolupa funcions emmarcades en els àmbits de les tecnologies de la informació i dels serveis generals.

1.3 En tot cas, es reserven a personal funcionari els llocs de treball de l'Agència que comporten l'exercici de potestats públiques.

1.4 El personal funcionari de l'Agència es regeix per les normes de funció pública de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les especialitats establertes a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, i amb respecte al principi de no discriminació per raó de gènere.

1.5 El personal laboral de l'Agència es regeix per la normativa laboral i el conveni col·lectiu d'aplicació i, en el que li sigui aplicable, per l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d'abril.

Article 2

Relació de llocs de treball

2.1 L'Agència Tributària de Catalunya compta amb una relació de llocs de treball, l'aprovació de la qual correspon, amb l'informe previ pel departament competent en matèria de funció pública, a la persona titular de la presidència de l'Agència, a proposta del director o directora.

2.2 La relació de llocs de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA