DECRET 381/1996, de 2 de desembre, pel qual es dicten normes relatives a l'organització, condicions de treball i règim retributiu del personal facultatiu dels serveis jerarquitzats de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'experiència assolida al llarg dels darrers anys en l'àmbit de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut fa cada vegada més notòria la necessitat d'instrumentar mecanismes que permetin afegir un valor d'eficiència a l'assistència sanitària, entesa, cada cop més, com un valor social de servei al ciutadà, així com donar compliment a l'exigència d'un millor aprofitament dels recursos humans d'aquestes institucions.

A aquests efectes, escau establir mesures de flexibilització de la jornada laboral del personal facultatiu i instrumentar fórmules per retribuir la dedicació d'aquest col·lectiu que tinguin en compte la fixació d'objectius i compromisos individualitzats, la responsabilitat i les càrregues dels llocs de treball, com també incorporar mecanismes que facilitin una millor organització dels serveis assistencials i de la gestió clínica.

En aquesta línia, es fa necessari revisar l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 19 de desembre de 1985, per la qual es regula la jornada laboral de matí i tarda del personal facultatiu adscrit als serveis jerarquitzats de les institucions hospitalàries de la Seguretat Social a Catalunya (DOGC núm. 631, de 31.12.1985), per tal d'ajustar les seves previsions als compromisos assolits en virtut de l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, subscrit en data 22 de març de 1996 per l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals representatives, en matèria de modificacions organitzatives i de condicions de treball del personal facultatiu dels hospitals gestionats per l'Institut Català de la Salut, el qual ha estat aprovat pel Govern en la sessió mantinguda el dia 30 d'abril de 1996.

En conseqüència, a l'empara del que estableix l'article 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i escoltades les corporacions i entitats a què es refereix l'article 64 de la mateixa Llei, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social,

Decreto:

Capítol 1 Mesures en relació amb la jornada laboral

Article 1

1.1 El règim de jornada laboral de matí i tarda del personal sanitari facultatiu adscrit als serveis jerarquitzats de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut, a què es refereix l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 19 de desembre de 1985, passa a denominar-se règim laboral de jornada completa. 1.2 El...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA